Nu skal der ryddes op i gamle pyntegrøntbevoksninger i Østerskov

16-04-2018

Naturstyrelsen skal i den kommende tid rydde flere bevoksninger med nåletræer i Østerskov. Det kommer til at rode lidt, men formålet er blandt andet at skabe flere lysåbne og sammenhængende områder til glæde for naturen.

Hvis man går ind i Østerskov fra Myrhus overfor Almind Sø kommer man ret hurtigt til et stort område med nobilisgran, hvor der har været klippet pyntegrønt gennem mange år. Træerne er nu ved at være for store hertil og den nordlige tredjedel heraf skal derfor ryddes.

Efterfølgende bliver området tilplantet med bøg, der med tiden kan skabe sammenhæng med skoven langs søbredden og bøgeområdet ved Avnsø.

 

Længere inde i skoven ligger Hoksmose og Mørkesø, skjult dybt i et hul og bag en tæt bræmme af ædelgran. Det er en speciel art ædelgran fra Japan, der dog viste sig ikke at være særlig velegnet i danske skove. Hele skrænten på nordsiden af mosen blive nu ryddet og vil i en årrække komme til at ligge som en åben solbeskinnet skrænt, til glæde for sommerfugle og firben.

 

Endelig skal der ryddes et område med sitkagran ude på nordsiden af Oringen ud mod Sejssnævringen.

Her vokser sitka på en gammel mose ved søen, og planen at området efter afdrift overlades til sig selv og udvikler sig til skovbevokset tørvemose, hvor hjemmehørende arter som birk kommer til at dominere.

 

I alt skal der ryddes 12 ha. Træet bliver oparbejdet i tømmer af forskellig art der går til savværkerne. Desuden bliver en stor del af det dårligste træ solgt til flis.

Har man lyst til at se skovningsmaskinen køre er man velkommen, men husk sikkerhedsafstanden på 70 m.