Naturstyrelsen Thy udbyder lige nu 6 lysåbne arealer til forpagtning

12-12-2018

3 lysåbne naturområder bortforpagtes til ekstensiv græsning og 3 lysåbne arealer bortforpagtes til slæt

Arkivbillede af græssende kreatur ved Nors Sø

Naturstyrelsen ønsker i samarbejde med lokale landmænd at pleje 3 lysåbne naturarealer, som nu udbydes i forpagtning. De 3 arealer på tilsammen 90 ha. skal drives med det formål at øge naturindholdet generelt. Naturstyrelsen har inden udbud lavet en vurdering af, om arealerne skal plejes ekstensivt med afgræsning eller om der skal tages slæt. Dette sker på baggrund af den aktuelle naturtilstand og ønsker til fremtidig naturtilstand. Alle 3 arealer skal plejes med ekstensiv afgræsning.

Det er oplagt at sætte dyr på et areal, hvor der allerede har indfundet sig en god naturtilstand. Dyrene fjerner mindre næring end hvad slæt gør, men de er med deres færden på arealet med til at skabe en varieret struktur og mange forskellige levesteder for flora og fauna. Blot inden for lille afstand vil der være et hav af forskellige levesteder; i dyrenes tråd vil der være vådere, mens der på tuerne vil være tørrere. Og forholdene ændres igen alt efter på hvilken side af tuen, man befinder sig. F.eks. vil sydsiden altid få mest sol og dermed være den varmeste. På samme måde skaber dyrene varierede forhold med deres spredte gødning og nedbidning af arealet.

I områder med potentielle vildtskader udbydes 3 arealer på i alt 60 ha, der tidligere har været anvendt til landbrug. Arealerne skal drives med slæt, og må gødskes. Det afslåede materiale fjernes fra arealet. Derved kommer de nye skud frem, som hjortevildtet foretrækker. Desuden sker der ikke ophobning af næringsstoffer på arealet.  Ved at tjene som fødekilde for hjortevildtet fungerer arealerne som aflastningsområder for de omkringliggende landbrugsarealer og mindsker vildtskaderne her. Arealerne er også vigtige levesteder for en lang række dyr, lige fra hare til markfirben. Området Abildgård ved Østerild planlægges dog delvist at blive benyttet til skovrejsning ifm. udvidelse af det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild.

Kunne du tænke dig at blive forpagter af et af Naturstyrelsens Thys arealer kan listen over arealer ses her.