Hydrologisk genopretning er nu i fuld gang.

14-02-2018

En af LIFE-projektets vigtigste aktioner er genopretning af den naturlige hydrologi i projektområdet. Gravemaskiner arbejde lige nu på Hulsig Hede med lukning af grøfter.

Lukning af hedegrøft.

Arbejdet med den hydrologiske genopretning vil primært bestå i lukning af grøfter. Det sker ved at lægge materialerne fra den oprindelige grøftegravning ned i grøfterne igen eller ved at lave ”propper” af andre materialer på stedet ned i grøfterne. På steder hvor der ved ekstreme nedbørsmængder kan være risiko for skadelig indflydelse på sommerhuse, landbrugsjord, veje, stier og jernbane, etableres der i stedet justerbare opstemninger. Det giver mulighed for hurtigt at sænke vandstanden, hvis der kommer ekstreme nedbørsmængder, som giver problemer. Denne metode anvendes især ved Tranerenden i det sydøstlige hjørne af Hulsig Hede.

Alle grøftelukninger foregår efter aftale med hver enkelt lodsejer og efter høringer hos lodsejere, hvis arealer kan blive påvirket af grøftelukningen hos naboerne. For at sikre hedernes unikke natur, vil der ikke blive tilført materialer til grøftelukning andre steder fra. Vi undgår derved, at der tilføres næringsstoffer og frø, der ikke hører hjemme på klitheden.

Grøfterne på Hulsig Hede blev i sin tid gravet for at sænke vandstanden så der kunne graves tørv og klitheden bedre bruges til landbrugsaktiviteter. I dag er tørvegravning stoppet helt, og landbrugsaktiviteterne er stærk reducerede, og udgøres i dag næsten kun af græsning.

Baggrunden for grøftelukningerne er, at vi gerne vil undgå vandmangel og sommerudtørring af naturlige lavninger på klitheden. Der er ryddet trævækst på store arealer. Mere vand på heden vil i nogen udstrækning forhindre uønskede trævækster i igen at spire og gro. Mere vand giver også mulighed for at skabe ynglehabitater til sjældne fugle som tinksmed og rørdrum. Med mere vand sikrer vi det egestående plante-, insekt- og dyreliv og dermed biodiversiteten i de laveste områder på klitheden.