Tynding i Svanninge Bakker

26-01-2018

I Svanninge Bakker er der store naturværdier. Det åbne landskab udgør naturtypen overdrev, som sikres ved afgræsning. Selv om området afgræsses sker der langsomt en tilgroning med træer og buske. Tilgroningen begrænses løbende ved rydninger af tjørn, gyvel birk mv. Der er desuden store træer, som gennem tiden har etableret sig i bakkerne. Der er især tale om træarterne eg, bøg og fyr, men der er også enkelte sitkagraner.

Planen er at tynde i ege- og fyrretræerne, og at fjerne sitkagranerne. Træerne vil blive fældet og oparbejdet til flis. Baggrunden er, at træerne siden sidste tynding for 7-8 år siden igen er vokset sammen så overdrevsvegetationen forsvinder. Samtidig forsvinder udsigten også. Arbejdet planlægges gennemført dette forår.

Lørdag den 3. februar kl 13-15 er der en tur i Bakkerne, hvor der vil blive fortalt om planerne og hvor der måske også vil være lejlighed til at se arealer, hvor tyndingen er gået i gang.

Fra Naturstyrelsen deltager skovrider Jakob Harrekilde og seniorkonsulent Søren Strandgaard.