Gødskning i forbindelse med Naturstyrelsens genskabelse af Birkesø

13-07-2018

Naturstyrelsen har som bygherre antaget, at tilladelsen til etablering af et græsbeklædt dige omfattede den lave, men nødvendige dosis engangsgødskning til sikring af befæstelsens vækst den første tid.

Det er - som Nordjyske skrev i går den 12. juli 2018 – korrekt, at Naturstyrelsen som bygherre på Birkesø-genopretningen har spredt gødning på 2,27 hektar nyetableret og nytilsået dige i søens østside i forbindelse med etablering af den nødvendige græsbefæstelse på diget.

Naturstyrelsen har etableret græsbefæstelsen for at sikre, at diget kan holde, så vandet bliver i søen og ikke truer naboarealer. I januar 2018 – hvor diget endnu var uden vegetation - opstod der under storm erosionsskader, hvilket plantebevoksning fremover skal forebygge.

Der er i den forbindelse spredt en organisk gødning i pilleform (såkaldt Binagræs) indeholdende i alt 87,1 kg kvælstof og 20,2 kg fosfor.

Det svarer til at der er udbragt knap 40 kg kvælstof og knap 9 kg fosfor pr. hektar, hvilket sammenlignet med dyrkede græsarealer er en lav dosis.

Kvælstoffet frigives langsomt fra sådanne gødninger og optages løbende af planterne og faren for ud- eller nedvaskning er derfor minimal. Gødningspillerne er nedharvet på arealet sammen med den udsåede græsblanding og kan derfor ikke ”fyge” fra arealet.

Området er en del af Lille Vildmose fredningen, og i fredningsafgørelsen står der bl.a., at der ikke må gødes i dette delområde, men der kan laves naturgenopretning efter nærmere tilladelse. Naturstyrelsen har fået en sådan nærmere tilladelse til søens og digets etablering.

Naturstyrelsen har som bygherre antaget, at denne tilladelse til etablering af et græsbeklædt dige omfattede den lave, men nødvendige dosis engangsgødskning til sikring af befæstelsens vækst den første tid, hvilket - med årets vejrforhold i mente - er særligt aktuelt på det relativt næringsfattige digemateriale.

Aalborg kommune – som er myndighed på området - er imidlertid af den opfattelse, at der er tale om en overtrædelse af fredningsbestemmelserne, som der ikke er dispenseret fra i tilladelsen.

Arealerne har været besigtiget sammen med kommunen, og Naturstyrelsen forventer at modtage et varsel om et påbud om at træffe kompenserende foranstaltninger.

Naturstyrelsen vil selvsagt efterkomme et sådant påbud.