Fire nye vandhuller og et fritlagt vandløb giver nyt liv i Ringe Skov

11-07-2018

Naturstyrelsen færdiggør den seneste etape af den bynære skov ved Ringe med etableringen af nye vådområder til glæde for dyr, planter og besøgende.

Naturstyrelsen graver i øjeblikket i Ringe Skov. Der graves fire nye vandhuller som giver mulighed for ynglesteder for padder og insekter. Desuden fritlægges et vandløb, som på en strækning af 300 meter har været rørlagt til stor glæde for dyr og planter.

De 4 vandhuller skal skabe bedre og mere varieret natur, altså øger skovens biodiversitet.

Vandhullerne anlægges som lavvandede søer med flade brinker, så de er velegnede levesteder for bl.a. padder, som f.eks. strandtudse og vandsalamander. Der udlægges sten i søen og på kanten af søen, så haletudser har gennemsteder mellem stenene i vandet og stor vandsalamander kan have overvintringssted.  Råvildtet i området og fugle vil også få bedre adgang til vand.
Vandhullerne ligger på lysåbne græsarealer og vil også blive vandingssted for de græssende dyr.

Vandhullerne vil også gøre landskabet mere interessant og give oplevelser, når man færdes i skoven. Vandhullerne er anlagt i lavninger ved, at der er graves jord af og dræn, som tidligere har afvandet lavningerne, lukkes.

Der løber et vandløb gennem skoven, som på en 300 meter lang strækning har været rørlagt i mange år. Vandløbet har forbindelse til Sallinge å, som løber ud i Odense å. Ved at frilægge vandløbet bliver det muligt for fisk (ørreder) at søge op i vandløbet og gyde.

Lige nu, hvor anlægsarbejdet står på kan det se noget bart ud omkring vandhullet. Men planter vil hurtigt indfinde sig og gøre arealerne grønne igen.

Ringe Skov – bynær skovrejsning

Ringe Skov er skabt i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen bidrager med 50 procent af finansieringen ved opkøb af jord.

Den første del af skoven blev plantet i år 2000.

I 2012-2013 blev der opkøbt 80 hektar landbrugsjorder til skovrejsning, så skoven er nu vokset til 120 ha. De 80 hektars forvandling fra landbrugsjord til et skov- og naturområde begyndte i 2014 med udarbejdelse af en plan for det nye skovområde, hvor borgerne havde mulighed for at komme med ønsker til skoven. Samme år blev der etableret skovveje og stier, så området blev åbnet op for rekreativt brug. I 2015 blev skoven plantet og Ringe Skov tildelt en landskabspris fra foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn. I 2016 blev der etableret en hundeskov på 90.000 m2 og etableret en grillplads i samarbejde med spejdere og kogræserlauget RIKOLA. I 2017 blev der opkøbt en skovparcel i den gamle parcelskov i Boltinge. Hele parcelskoven indgår nu i Ringe Skov og der blev etableret en skovvej ind i skoven.

I 2018 færdiggøres skoverejsningen af de 80 ha med etablering af vandhuller.

Tag på tur til vandhullerne og følg udviklingen det næste års tid

Placeringen af de 4 nye vandhuller og det fritlagte vandløb er vist på kortet. Tag en tur i skoven og se de nye anlæg. Selv om jorden for tiden er knastør, så er der allerede begyndt at stå lide vand i bunden af det ene vandhul. I løbet af efteråret og vinteren vil vandet stige i vandhullerne og til næste sommer vil jorden omkring vandhullerne vare tilgroet med planter, så det er svært at se at vandhullerne ikke altid har ligger der. 

Alle 3 af de 4 vandhuller ligger på arealer, som afgræsses af kvæg, og som der ikke er adgang til. Men vandhullerne kan fint ses fra vejene.