Tisvilde Hegn og Gribskov topper

11-07-2018

Tisvilde Hegn er nr. 1 og Gribskov er nr. 3 på Top seks-listen over de mest artsrige stats-skove og - naturområder i Danmark, med hhv. 192 og 120 truede arter.

En række skove er såkaldte hot spots med mindst 100 af 2020-måls-arterne. De er alle mindst 538 hektar store, og flere af dem er allerede udlagt til urørt skov eller er underlagt en ekstra beskyttelse.

Svampe og insekter udgør en meget væsentlig del af arterne, hvilket skyldes, at der findes suverænt flest arter inden for disse to grupper. En ny erhvervs-ph.d.-afhandling har fundet frem til de mest artsrige hot spots i statens skove og naturområder.

Hvor er de mest truede og sjældne arter?

Erhvervs-ph.d. Erik Buchwald har som led i sin afhandling for Naturstyrelsen og Københavns Universitet gennemgået 22 millioner observationer af alt, hvad der kan krybe, flyve og gå i den danske natur for at kortlægge andelen af truede arter i statens skove og naturområder.

 Målet har været at finde ud af, hvor og hvordan Danmark kan gøre en effektiv indsats for at forhindre tabet af forskellige arter på statens skov- og naturområder

Nordsjælland har to skovområder af Top sekslistens tre øverste
 

  1. Tisvilde Hegn: 192 truede arter. Lysåben nåleskov og Sjællands største sandflugtsplantage der er levested for mange insekter, krybdyr og småfugle. Fx de særligt truede arter stor enggræshoppe, blank gæstemyre og violet koralsvamp. Plantagen rummer desuden bestande af natravn og sortspætte.

  2. Klinteskov på Møn: 179 truede arter. Stor blomsterrigdom og mange sjældne orkideer og svampe, der er knyttet til den kalkrige jordbund. Fx orkideerne rød skovlilje, storblomstret hullæbe og horndrager. På Møns Klint kan man også opleve verdens hurtigste dyr, vandrefalken

  3. Gribskov: 120 truede arter. Meget varieret skov med både nåle- og løvtræer og store vådområder. Ynglende fiskeørn og havørn samt en betydelig bestand af rødrygget tornskade. Af særligt truede arter kan nævnes natsommerfuglen skinnende jordfarveugle og grøngul pastelporesvamp.

Læs om de tre næste på listen og om hele projektet her: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2018/juli/her-lever-der-flest-truede-arter/

Jacob Michelsen

 Foto: Jacob Michelsen