Årets fugletællinger på Agger Tange samt på rev, holme og øer i Limfjorden er afsluttede

25-06-2018

Optællingerne viser både positive og negative udviklinger i bestandene

Skestork ved Nibe Bredning

Naturstyrelsen Thy har nu afsluttet forårets optællinger af ynglefugle i fuglebeskyttelsesområdet på Agger Tange, samt på rev, holme og øer i Limfjorden, der har status af vildtreservater. Optællingerne for hvert af disse områder er gennemført hvert andet år over en længere årrække. Der er i år både positive og negativ udvikling i bestandsstørrelserne.

På Agger Tange er der sket en positiv udvikling på et par småøer i lagunesøen. Her udlagde Naturstyrelsen Thy i foråret et 1,5 km langt flydetov i 50 meters afstand rundt om øerne. Tovet forhindrer ræven i at svømme ud til øerne. Projektet er tilsyneladende lykkedes, og på de to små øer har over 1000 par hættemåger etableret en koloni. Og under beskyttelse af de mange hættemåger har næsten 200 par havterner og 25 par splitterner slået sig ned sammen med 180 par klyder.

Agger Tange er også et vigtigt yngleområde for engfugle som engryle, stor kobbersneppe, brushøns og klyder. Desværre viser optællingerne en nedadgående kurve for ynglefuglene på selve engarealerne. En tendens der gør sig gældende over hele landet. På Agger Tange kan man pege på at ræve og de større måger tilsyneladende gør et stort indhug i ungebestanden.

I vildtreservaterne i Limfjorden er tendensen at bestanden af sølv- og sildemåger er svag faldende. Klyder og havterner plejer at have mindre, men stabile ynglebestande på nogle af øerne, men i år kunne yngleparrene tælles på én hånd. Edderfuglene stortrives og bestanden er i absolut fremgang i Limfjorden.

Skestorkene i Limfjorden har i år valgt at flytte fra den gamle koloni og over på en ny holm ved Nibe Bredning. Skestorken har en stabil og svagt voksende bestand med tæt på 200 ynglepar.

Kontakt

Karsten Bjørnskov

Skovarbejder

Jens Jørgen Andersen

Skovarbejder