Der skal lukkes grøfter og etableres 6 nye vandhuller i Vilsbøl Plantage

19-06-2018

Genetablering af naturlig hydrologi i Vilsbøl Plantage sker for at skabe lysåbne vådområder, der er vigtige levesteder for mange arter af dyr og planter

Projektområdet før projektet igangsættes

Lige nu og de næste 2-3 dage frem kan man opleve en bulldozer køre rundt i Vilsbøl Plantage. Det sker fordi at der skal lukkes 3,2km gamle grøfter og etableres 6 vandhuller.

Grøfterne blev etableret for at dræne klithedearealer, så der kunne dyrkes skov. I dag er nåletræsarealer ryddet til lysåben natur. Ved at lukke grøfterne vil de naturligt forekomne vådområder blive genetableret. Vådområder er vigtige levesteder for mange sjældne arter. Her håber vi bl.a. at der skabes bedre forhold for både tinksmed, trane og spidssnudet frø,

fortæller biolog Cornelia Maj Christensen fra Naturstyrelsen Thy.

 Arbejdet er en del af det europæisk støttede LIFE-REDCOHA projekt, der skal hjælpe den trængte kystnatur langs Jyllands vestkyst. Genetableringen af vådområder er en vigtig naturplejeindsats, da mange sjældne arter er tilknyttet den våde del af klitheden.

Nedenstående kort viser, hvilke grøfter der skal lukkes og placeringen af de nye vandhuller.

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder