Naturstyrelsen undersøger vandet i Ekkodalens moser

11-06-2018

Nu er regeringens naturgenopretningsprojekt i Ekkodalens moser blevet synligt i landskabet, for Naturstyrelsen har opsat pejlerør som bruges til at måle grundvandstanden i og omkring Vallensgårds Mose og Kærgårds Mose.

En af de automatiske målestationer aflæses med felt-pc. Foto: Naturstyrelsen.

Regeringen har bedt Naturstyrelsen undersøge muligheden for at gennemføre et stort naturgenopretningsprojekt omkring Vallensgårds Mose og Kærgårds Mose sydvest for Ekkodalen. Projektet skal omdanne den agerjord som engang var Bornholms største indsø til et nyt vådområde som vil ligge i forlængelse af Ekkodalen i et område hvor der i dag er privatejet agerjord.

Hvis man besøger fugletårnet i Kærgårds Mose i øjeblikket vil man ikke kunne undgå at se, at der stikker hvide plastikrør op rundt omkring i landskabet ved Kærgårds Mose og Vallensgårds Mose. Det er pejlerør, som Naturstyrelsen har banket ned i jorden for at måle grundvandstanden. I to af rørene logges vandstanden automatisk hvert 15. minut og i de resterende 14 rør måles vandstanden manuelt en gang om måneden.

Der måles også vandgennemstrømning i de vandløb, der har forbindelse til moserne ligesom vandkvaliteten måles. Registreringerne skal bruges til at planlægge, hvordan man kan genetablere vådområdet Vallenskær som inden det blev drænet var Bornholms største indsø.


En medarbejder fra Miljøstyrelsen ved en af de målestationer, som registrerer vandgennemstrøming. Foto: Naturstyrelsen.

”Vi skal sikre os, at naturgenopretningsprojektet bliver et plus for dyr, planter og besøgende og ikke påvirker naboer eller naturværdier negativt. Derfor er det nødvendigt, at vi danner os et billede af det nuværende vådområde, så vi kan planlægge projektet bedst muligt,” forklarer Dorte Bugge Jensen, biolog ved Naturstyrelsen Bornholm.

De første målinger blev taget i starten af maj, hvor der var rigtig meget vand efter en våd vinter og afsmeltning af påskens sne. De seneste prøver er netop blevet taget i denne uge i en historisk tør periode.

”Det betyder faktisk, at vi allerede nu har fået et billede af to ekstremer – et forår hvor der var ekstraordinært meget vand i jorden og så den nuværende tørkeperiode, hvor det er så tørt i mosen, at vi kun kan måle grundvand i 3 ud af de 16 målestationer vi har,” fortæller Dorte Bugge Jensen.

Målingerne fortsætter indtil sommeren 2019 og de registrerede data vil indgå i udformningen af det endelige projekt.

Efter sommerferien udsender Naturstyrelsen et ideoplæg til naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser og afholder et borgermøde, hvor interesserede kan høre om projektet og komme med input. Det indsamlede materiale skal bruges som grundlag for en miljøkonsekvensrapport, som udarbejdes i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Genetableringen af Ekkodalens moser afhænger fortsat af, at der kan opnås aftaler med projektområdets lodsejere.

Læs mere om projektet

Dorte Bugge Jensen

Biolog
Bornholm