Naturstyrelsen vil drøfte lærkereder på Flyvestation Værløse med DOF

10-05-2018

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) skriver i en artikel på foreningens hjemmeside, at Naturstyrelsen ikke har taget tilstrækkelig hensyn til lærkernes reder på Værløse Flyvestation i forbindelse med høslet og tromling af et bortforpagtet område.

Høslet er en del af naturplejen på Flyvestation Værløse, og på grund af vejret er tromlingen sket senere end normalt og sandsynligvis senere, end det er optimalt i forhold til f.eks. ynglende lærker.

- Natur og friluftsliv er Naturstyrelsens kerneopgaver, og når vi indgår aftaler med forpagtere, skal det altid balanceres i forhold til de formål. Det sene høslet kan have påvirket enkelte lærker, men vores vurdering har været, at det ikke har væsentlige bestandsmæssige konsekvenser for arten, da lærkerne ofte når at etablere nye reder og får afkom på vingerne, hvis reden skulle blive ødelagt. Vi tager det meget alvorligt, hvis DOF ikke er enige i den vurdering, og derfor vil vi nu drøfte sagen igen med DOF, siger Kim Søderlund, skovrider i Naturstyrelsen.

 Når Naturstyrelsen bruger forpagtningsaftaler med landmænd som i tilfældet på Værløse Flyvestation, er det for at gennemføre en naturplejeindsats med det formål at sikre den lysåbne natur og gavne biodiversiteten på arealerne.

Derudover sikrer indtægter fra forpagtning også, at Naturstyrelsen har råd til naturplejen og kan vedligeholde faciliteter til glæde for borgernes friluftsliv.

- Vi balancerer derfor hensynet til naturen med hensynet til forpagteren, hvor vi selvfølgelig ikke går på kompromis med de regler, der beskytter dyr og planter. Det gør vi heller ikke i denne situation. Det er klart, at en tromling påvirker naturen, men ikke mere, end den kan holde til det, siger Kim Søderlund. 

 Naturstyrelsen har iværksat flere nye tiltag det seneste år for at øge biodiversiteten på Flyvestation Værløse. Der er blandt andet indrettet overvintringskvarterer til flagermus i en tidligere løbegang, genoprettet vandhuller til glæde for padder, og større græsarealer efterlades med højt græs af hensyn til de vinterrastende fugles skjulesteder, bl.a. mosehornuglen. 12 hektar høslet-areal er desuden taget ud af den normale drift med høslet og vil i stedet blive plejet for at fremme forholdene for den sjældne sommerfugl violetrandet ildfugl og andre insekter.