Pas på ternerne på Agger Tange

17-05-2018

Ternerne har brug for fred i yngleperioden for at opnå ynglesucces

arkivbillede af havterne i flugt

På Agger Tange yngler flere arter at terne, talrigest hav- og fjordterne. Det er fuglearter, som ikke har så mange ynglepladser tilbage, og arterne er under pres. De er rejst over 10.000 km for at yngle netop her. Rederne anbringes på jorden.

De fleste fugle yngler på beskyttede steder, men en del vælger deres redepladser, hvor vi mennesker også færdes. Naturstyrelsen forsøger med midlertidige hegn og skiltning at gøre opmærksom på fuglenes tilstedeværelse, således at naturgæster kan tage hensyn til fuglen,

fortæller vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

Fuglene foretrækker en stenet forstrand ikke langt fra vandkanten. De voksne fugle vil gøre opmærksom på, at man nærmer sig deres yngleområde, ved at flyve lavt og hurtigt hen imod hvad de anser for at være en potentiel fare. På den måde ved man, at man skal gå væk fra området. Ved uhensigtsmæssig optræden, kan man ødelægge rederne ved at træde dem itu. Eller hvis de ynglende fugle holdes væk, vil andre større fugle æde æg og yngel, og dermed ødelægge ternernes ynglesucces.

Især området vest for færgehavnen på sydspidsen af tangen er meget belastet af færdsel på trods af adgangsforbuddet gældende fra 1. april - 15. juli. Særligt færdsel med løse hunde og ravsamling med lys belaster ternerne. Området er normalt  afgrænset af et hegn og markeret med skilte, men på grund af byggeriet ved færgelejet er noget af hegnet fjernet. Adgangsforbudet i området er dog stadigvæk gældende. Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bødestraf.

Områderne med adgangsforbud fremgår af nedenstående kort. Nederst ses det skílt Naturstyrelsen bruger til at markere områderne.

undefined

undefined

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent