Træfældning i Kongelunden

16-05-2018

undefined

Besøgende i Kongelunden kan i disse dage opleve, at Naturstyrelsen fælder et spor i en samling unge træer i en linje fra det eksisterende kystdige ud mod Kalvebodløbet og op mod Frieslandsvej. Fældningen foregår i et skovrejsningsområde, der stadig er under tilplantning. Det samlede areal for digetforløbet i Kongelunden er ca. 2 ha.  

Det er første skridt på vejen til at etablere et landdige, som skal beskytte borgere i Tårnby kommune mod stormflodshændelser. At der er behov for et landdige, blev understreget under stormfloden d. 4. januar 2017, hvor højvandet var meget tæt på at oversvømme Tårnby og udløse evakuering af borgere.

Der starter arkæologiske forundersøgelser og jordarbejde med etablering af det nye landdige, så snart fældning af træerne i Kongelunden er gennemført.

Projektet med landdiget forventes afsluttet inden årets udgang.

Spørgsmål til projektet kan rettes til skovfoged Sven Norup på 23 73 02 50 eller Obfuscated Email