BORGERMØDE OM SØBORG SØ

05-03-2018

Borgermødet afholdes tirsdag den 6. marts 2018, klokken 19:00-21:00 i:
Søborg Forsamlingshus, Bygaden 7, Søborg, 3250 Gilleleje

Naturgenopretningsprojektet af Søborg Sø er nu i fuld gang. Søen skal genoprettets på frivillig basis og vil omfatte 500 ha incl.

Program for borgermøde den 6. marts 2018

 •         Velkomst
          v/vicedirektør i Naturstyrelsen Signe Nepper Larsen
 •         Lodsejerne i pumpelaget og processen indtil nu
          v /pumpelagsformand Kaare Larsen
 •         Gribskov Kommune støtter projektet
         v/ viceborgmester Bo Jul Nielsen
 •         Genskabelse af Søborg Sø. Projektforslag
         v/projektleder i Naturstyrelsen Ida Dahl-Nielsen
 •         Miljøkonsekvensvurdering. Høring    
          v/sagsbehandler i Miljøstyrelsen Tobias Grindsted
 •         Opklarende spørgsmål

 

Naturgenopretning af Søborg Sø

Søborg Sø var tidligere en stor sø indtil den blev tørlagt for at blive brugt til landbrugsformål.

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette søen, det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016. Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø-, og klimaeffekter.

Der arbejdes med et projekt, som omfatter ca. 500 ha, hvor der vil blive genskabt en sø på ca. 335 og omkringliggende enge. Søen vil blive meget lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1 m. Projektet berører 63 lodsejere. Det forventes, at der skal gennemføres en jordfordeling.

Læs mere om projektet