Få baggrund om De Fem Hald’er

14-03-2018

Læs mere om rammeplanen og processen for projektet ”De Fem Hald’er”.

Naturstyrelsen er i øjeblikket ved at afklare, hvilke større træer der skal fældes for at beskytte fortidsminderne og fremme formidlingen af kulturhistorien ved De Fem Hald’er vest for Viborg. Da området er fredet og udpeget som Natura 2000-område, skal der tages en række hensyn samt indhentes tilladelse i forbindelse med fældningerne.

Flere har i den forbindelse efterspurgt yderligere baggrund for projektet herunder information om den rammeplan, der er udarbejdet for projektet.

Naturstyrelsen kan på den baggrund oplyse følgende:

  • Planen for de 5 Hald’er er en rammeplan med tilhørende miljøvurdering, som er udarbejdet i 2013. Både rammeplan og miljøvurdering var i offentlig høring fra den 15. januar 2013 til 12. marts 2013. Der kom ikke nogen høringssvar. Planen indeholder en hel række beskrevne mål og ønsker til udvikling og formidling af området.
  • Rammeplanen har dannet grundlag for at udskrive en konkurrence om, hvordan disse mål helt konkret føres ud i livet. Denne konkurrence blev gennemført i 2016, og nu begynder der at ligge konkrete delprojekter, som kan danne grundlag for de konkrete vurderinger af projektet. 

  • Det er kun en mindre del af det samlede projektområde, som er udpeget som Natura 2000 område. En række delprojekter, hvoraf flere endnu ikke er færdigprojekterede, skal efter, at nødvendige godkendelser m.v. foreligger, realiseres uden for Natura 2000 afgrænsningen.
  • Der er foretaget en helt overordnet miljøvurdering af rammeplanen, hvor der er sket en samlet vurdering af bl.a. planens effekt i forhold til beskyttelsen af naturarealer og arter.

  • Rammeplanen indeholder ikke konkrete tilladelser. Sådanne skal søges efterfølgende i forbindelse med konkrete delprojekter. Både lovgivning og faktiske forhold kan ændre sig, og muligheden for en tilladelse vil altid afhænge af en konkret vurdering af forholdene på ansøgningstidspunktet, ligesom en tilladelse ofte gives på visse vilkår.
  • Der vil ske en vurdering af projektets betydning i forhold til bl.a. Natura 2000 forhold i takt med, at Naturstyrelsen søger de nødvendige tilladelser til de enkelte del-elementer i planen.

 

Dokumenter om De Fem Hald’er kan findes her:

Rammeplan

Miljøvurdering af rammeplanen

Ansøgning til fredningsnævnet for Midtjylland Vestlige del med tilhørende bilag

 

Mere information om De Fem Hald’er:

Læs mere om De Fem Hald’er på projektets hjemmeside                          

Læs tidligere nyhed om De Fem Hald’er