Der fældes nåletræer i Velling Skov

05-03-2018

Store dele af Velling Skov overgår til urørt skov som følge af Naturskovsstrategien fra 1992. Områderne hvor naturhensynet prioriteres højt skal nu udvides, og derfor går vi hårdt til områder med nogle nåletræarter.

Velling skov har nogle af de største områder med gammel bøgeskov i Danmark, men ind imellem områderne med bøg og andre hjemmehørende træarter er der også områder med bl.a. sitkagran. Det er en træart der oprindeligt stammer fra Nordamerika, og der er dermed færre naturværdier knyttet til træarten.

Naturstyrelsen påbegynder en kampagne, der på sigt helt fjerner arten i Velling skov.

Her i denne vinter skal vi fælde ca. 1500 M3 svarende til ca. 5 ha.  Det drejer sig om et område langs Fuglsangvej, vejen ind mod Hundsø. Her kommer området til at fremstå som en åben bakkeknold, der så med tiden vil gro til i selvsåede træer.

Ud over denne store rydning drejer det sig især om mindre rydninger langs flere af vores næringsfattige moser: Bregnemose, Brunmose, Gravsensbjerg Mose og Lykkesmose. De mange moseområder er netop et af de naturelementer der gør Velling Skov til noget unikt, og vi vil gene bevare moserne åbne og solbeskinnede.  

 Undervejs i fældningerne vi det give larm i skoven, der vil køre store maskiner og komme til at ligge store stabler af træ, men vores moser vil umiddelbart få gavn deraf og på blot nogle få års sigt vil også skovenes planter og dyr få gavn af indsatsen.