Kortlægning af jordbunden ved skovrejsningsprojekt i Brovst

13-11-2018

Jordbunden er blevet detaljeret kortlagt for at kunne træffe det rigtige træartsvalg

Jordbundshullerne graves i næsten mandshøjde

Skovrejsningsprojektet ved Brovst, der består af ca. 55 ha landbrugsjord rundt om den nordlige del af Brovst by er nu så langt, at selve anlægsfasen nærmer sig. I den anledning er der lavet jordbundskortlægning på de lave jorder nord for herregården Bratskov. Det gør man for at sikre sig, at de træarter der snart skal plantes også egner sig til den konkrete jordbund. Valget af træart vil ofte gælde flere hundrede år frem, så rette træart vil give smukke og sunde bevoksninger. Tilsvarende vil et forkert træartsvalg kunne give problemer med mistrivsel og sygdom.

'Den anvendte metode til jordbundskortlægningen er måling i jorden af udsendte elektromagnetiske stråler og deres gennemtrængelighed. Alt efter jordbundstype vil de elektriske bølger bevæge sig forskelligt i jorden og med det som baggrund graves der et antal jordbundshuller. Her sammenlignes resultaterne af elektrostrålingen med jordbundshullernes forskellige jordtyper. Resultatet giver et jordbundskort, der meter for meter giver værdifuld viden om jordens sammensætning.

Jorden nord for Bratskov har vist sig overvejende at være tung. Det kom egentligt ikke som en overraskelse. Til gengæld var lerlagets massive tykkelse og de mange kalkforekomster værdifuld overraskende ny viden.. Længst mod øst var der tydelige tørvelag og muslingeskaller dybt i jorden og dermed tydelige tegn på stenalderhavets udstrækning op mod Brovst by.

Tilplantningen starter til foråret med jordbundskortlægningen som udgangspunkt for træartsvalget. Bøg, eg og ask vil blive hovedtræarter med et væld af buske og lave træer i et omfangsrigt skovbryn rundt om arealerne. Der vil også blive plads til overdrev, høenge, søer og andre lysåbne naturtyper.

Kontakt

Per Hyttel

Skovfoged