De sårbare våde naturperler ved Lien og Fosdalen får en hjælpende hånd

01-05-2019

Dele af den unikke natur ved Lien og Fosdalen er i dårlig tilstand. Derfor arbejder Jammerbugt Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen på at genoprette områdets økologiske tilstand.

Arkivbillede fra området fra 2010 af ekstrem rigkær med bl.a. trevlekrone, bukkeblad, engblomme og engkabbeleje.

Den store udstrømning af rent grundvand ved Lien og Fosdalen giver liv til specielle naturperler som kildevæld, rigkær, kildevældsbække og Svenstrup Å. Men flere steder er de grundvandsafhængige naturtyper dog negativt påvirket af tidligere dræning.

Det gør Jammerbugt Kommune noget ved i regi af EU projektet LIFE RigKilde. Hvor en række indsatser skal forbedre forholdene særligt for de sjældne artsrige grundvandsafhængige naturtyper som rigkær og kildevæld.

Fra starten af maj 2019 og hen over juni arbejder Jammerbugt Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen og private lodsejere med at forbedre de hydrologiske forhold og dermed naturkvaliteten af de grundvandsafhængige naturtyper.

Med restaureringen af Svenstrup Å, Fosdal bæk og Svenstrup Kær ved Lien løfter vi den enestående natur i området yderligere, og begrunder hvorfor området er med i Danmarks Naturkanon over de 15 fineste naturområder i landet. Med LIFE RigKilde projektet, og samarbejdet med Naturstyrelsen og de private lodsejere i området, kommer vi et stort skridt nærmere målsætningerne for naturen i Natura 2000 området og i fredningen,

fortæller Jens Christian Golding, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune.

De hydrologiske indsatser i projektet er:

  • Svenstrup Å restaureres over en samlet strækning på ca. 2 km, bl.a. på strækning nær Naturcenter Fosdalen
  • Den kendte kildevældsbæk ved Fosdalen restaureres ved nyt slynget forløb over ca. 300 meter nedenfor Lien-skrænten. Det nye forløb vil bl.a. slynge sig rundt om eksisterende p-plads nedenfor Fosdalen
  • Den mindre kendte, men ligeså vandførende kildevældsbæk ved Hødal/Hjuldal nærmere Slettestrand, restaureres ved nyt slynget forløb over ca. 600 meter
  • Indenfor ca. 30 ha forbedres de hydrologiske forhold, så udbredelsen af særligt naturtypen rigkær fremmes. Det opnås ved at hæve grundvandsstanden ved nedlæggelse af flere drængrøfter.Projektet gennemføres i regi af et større EU LIFE projekt (LIFE RigKilde, www.rigkilde.dk), og er en væsentlig del af implementeringen af Natura 2000 planen samt den gældende fredning for området

Jammerbugt Kommune er projektansvarlig og gennemfører tiltagene i tæt samarbejde med Naturstyrelsen Thy samt en række private lodsejere. Ligesom projektet gennemføres på arealer ejet af henholdsvis Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen Thy samt flere private lodsejere. Anlægsarbejde begynder i uge 20 ved Fosdalvej og Naturcenter Fosdalen.

Læs mere om projektet her.

Kontakt

Per Hyttel

Skovfoged

Jens Christian Golding

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune

Allan Eskesen

Projektansvarlig biolog i Jammerbugt Kommune,