Vand overalt

05-12-2019

Dette efterårs rekordnedbør - den største mængde nogensinde målt - har naturligvis også sat sit præg på LIFE-projektet.

Som et led i gennemførelse af LIFGE Hulsig Hede, er en af projektets vigtigste aktioner at lukke grøfter og derved især om sommeren at tilbageholde mere vand på klithederne til gavn for flora og fauna, og for at bremse tilgroning med uønskede nåletræer.

Denne del af projektet indledtes med en forundersøgelse foretaget af NIRAS A/S, der har et indgående i kendskab til grund- og overfladevandets bevægelser på Hulsig Hede, Skagen klitplantage og på Grenen. I denne forundersøgelse er også indregnet konsekvenser af klimaforandringer. Forundersøgelsens resultater har dannet baggrund for de hydrologiske tiltag i projektområdet.

Billedet: tilgroet grøft

En del steder er der gennemført grøftelukninger ved at skrabe det sand i grøfterne, som i sin blev opgravet og placeret langs grøftekanterne ved etableringen af disse. Andre steder – Tranerenden og Nørre Klit Grøft – viste forundersøgelserne kunne være problematiske at lukke eller hæve grøftebunden. Projektet valgte derfor en mere fleksibel løsning, nemlig at etablere regulerbare opstemninger i de omtalte grøfter. Der blev også i samarbejde med Vejdirektoratet og Nordjyske Jernbaner etableret i alt 4 vandstandsloggere med alarmer. Dermed advares der, når vandstanden når et kritisk niveau, og opstemninger skal åbnes. Det er besluttet, at opstemningerne åbnes i vinterperioden, så ikke unødige vandopstuvninger forekommer. For snart en måned siden blev alle stem løftet, og vandet kan nu i forhold til reguleringerne flyde frit i de store grøfter.

Billedet: Løftet opstemning 

Vejdirektoratet har meddelt, at man vil foretage en oprensning af Nørre Klit Grøft og Tranerenden for at sikre Ålbækvej mod oversvømmelse og skader i vejfundament. Grøfterne er mange steder under tilgroning med tagrør og pil, som hindrer vandets frie løb.

Dette efterårs rekordnedbør - den største mængde nogensinde målt - har naturligvis også sat sit præg på LIFE-projektet. Vand-vand-vand nærmest så langt øjet rækker. I denne situation er vi glade for beslutningen om at regulere Tranerenden og Nørre Klit Grøft foretages med regulerbare stem. De grøfter, der er lukkede ved ifyldning af sand, havde i det store hele til formål at ”flytte” vand fra én klitlavning til en anden. Det har ikke medført gener.

Mange andre steder har der i hele efteråret grundet de store nedbørsmængder ikke været muligt at komme frem i terræn med maskiner uden at volde store terrænskader. Projektet har derfor i større grand end sædvanligt anvendt køreplader af jern for at undgå terrænskader. Det må siges at være en effektiv, men relativ kostbar foranstaltning. Men hellere omkostninger til køreplader end til reparation af terræn og vej.