Naturtilstanden i en mose i Tved Klitplantage forbedres

16-12-2019

Naturstyrelsen Thy er nu færdig med at forbedre naturtilstanden med sigte på større biodiversitet i mosen med en række tiltag

Mosen i den centrale del af Tved Plantage var tilgroet med bl.a. selvsået opvækst af sitkagran og contortafyr fra den omkringliggende skov. En mose er et sumpet vådområde med ingen eller begrænset trævækst. Moser er ofte et særligt levested, som tiltrækker helt særlige plantearter, der alle er knyttet til vand. Samtidig er mosen skjulested og levested for et væld af forskellige dyre- og insektarter.

Vi har nedskåret og bortslæbt opvækst af sitkagran og contortafyr i mosen og på de tilgrænsende tørre klitområder. I de vådeste dele af mosen er der blevet gravet et lavt-vandet vandhul for at fremme levesteder for padder og insekter. På de tørre arealer er plantet hjemmehørende buske såsom, hvidtjørn, klitrose, øret pil, vildæble og almindelig hæg,

fortæller naturteknikerelev Michael Damgaard Petersen, der har lavet naturplejeprojektet som en afsluttende opgave på sin uddannelse, og tilføjer:

Vi fik en stor hjælpende hånd i arbejdet at rydde området omkring mosen af deltagerne på Nationalpark Thy Sommerlejr 2019. Tak for det.

Nationalpark Thy Sommerlejr er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor unge frivillige hjælper med at forbedre naturen, og samtidig lærer om naturen i Thy.

Kontakt

Nanna Søndergaard Pedersen

Naturmedarbejder