Vand på Hulsig Hede

16-12-2019

Lige nu kan vi opleve store forandringer i vores natur, og især også i de Natura 2000 udpegede områder. Der er vand, vand og atter vand.

Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune har igennem de sidste år været entreprenør på et EU projekt – et LIFE projekt, som især handler om at forbedre naturtilstanden og biodiversiteten i det netværk af EU-habitatområder, som er udpeget af EU i alle EU-lande.

Lige nu kan vi opleve store forandringer i vores natur, og især også i de Natura 2000 udpegede områder. Der er vand, vand og atter vand.

De voldsomme vandmængder der kommer oppe fra, er selvfølgelig også medvirkende til at vandet står højt.

Hulsig Hede er blot et af de steder som er blevet mere vådt. For at undgå at Ålbækvej bliver oversvømmet, er Nørre Klit Grøft og Tranerenden oprenset fra Ålbækvej til jernbanen. Der er afledt meget vand fra Ålbækvej, som nu står længere mod øst, ved jernbanen. Der holdes løbende øje med at der ikke sker skade på jernbanen, og lige nu er man ved Nordjyske Jernbaner ganske rolige, og der er styr på situationen.

 

Foto: regulerbar opstemning

Flere steder er der brugt regulerbare opstemninger, så man har mulighed for at gribe ind, hvis vandstande skulle blive for høj. Der er langs med jernbanen og Ålbækvej etableret vandstandsloggere med alarmer.

Der er steder i Danmark, som oprindelig har været mose og væsentlig vådere end det, vi har oplevet tidligere. De vil igen blive mere våde, også når regnmængden bliver mindre.

Landskabet blev oprindeligt grøftet for at skabe bedre betingelser for landbrugsdrift. Mange steder hvor landbrugsdriften er blevet urentabel og nu er opgivet, giver man så at sige arealerne tilbage til naturen. Det gør man bl.a. ved i videst muligt omfang at genoprette den oprindelige naturlige hydrologi. Der er rigtig mange dyr og planter, som lever godt med disse vådområder, og vi vil på sigt komme til at opleve, at vores biodiversitet vil blive forbedret

Du vil kunne læse mere om Lifeprojekterne på: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-projekter/