Brombærrydning i Bjergskov var nødvendig

01-02-2019

Verdens Skove har opsagt en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Forsvaret ved pleje ved arealer i Bjergskov. De vidste på forhånd, at der kunne være behov for at rydde tilgroning med brombærkrat. Rydningen var også i tråd med planerne for området.

I starten af januar blev nogle af brombærkrattene på Naturstyrelsens areal i Bjergskov i Sønderjylland ryddet. Det skete, fordi hverken kreaturer eller heste fra forsøget med Verdens Skove kunne holde tilgroningen medbrombær nede. Verdens Skove har på den baggrund netop valgt at opsige en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om at lade heste stå for naturplejen i området. Skovrider Inge Gillesberg påpeger, at Verdens Skove burde have været orienteret om rydningen, inden den blev sat i værk.

- Det er en fejl af os, at vi ikke på forhånd orienterer vores samarbejdspartnere, herunder Verdens Skove, om, hvornår vi går ud og rydder noget af tilgroningen med brombærkrat i Bjergskov. Det kan jeg kun beklage. Det er ærgerligt, at de ikke har lyst til at fortsætte samarbejdet på grund af lille rydning af 0,3 hektar brombærkrat. Vi havde håbet, at naturplejen med både kreaturer og heste kunne forhindre tilgroningen for at gavne den artsrige lysåbne natur. Men hestene har ikke kunnet holde brombærrene i skak. På Naturstyrelsens arealer har vi fået ryddet 0,3 hektar brombærkrat på et tidspunkt, hvor vejret var optimalt. Rydningen kunne være gennemført på et senere tidspunkt, men så kunne det have virket forstyrrende for blandt andet ynglende fugle, hvilket der ikke er nu. Bjergskov Overdrev er et af de vigtigste lysåbne overdrev i Sønderjylland, og tilgroning med brombær og andre vedplanter er en af de væsentligste trusler mod naturtilstanden på overdrevet. Derfor skal vi holde tilgroningen nede, siger skovrider Inge Gillesberg.

I alt blev der på Naturstyrelsens arealer ved Bjergskov ryddet tilgroning på knap 1 ha, heraf var 0,3 ha med brombær, i januar 2019. Rydningen modvirker tilgroning af overdrevet med blandt andet brombær og understøtter opfyldelsen af Natura 2000 målsætningerne for arealet. Konkret var det Naturstyrelsens vurdering, at det kolde vejr muliggjorde en rydning af brombærkrattet, fordi maskinerne kunne køre på den frosne jord uden at skade jordbunden.

På et af de løbende møder i sensommeren 2018 mellem samarbejdsparterne fra Aabenraa Kommune, Forsvaret, Verdens Skove og Naturstyrelsen blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en plan for rydning af brombær på arealet.

Fakta om Bjergskov og samarbejdsaftalen mellem Naturstyrelsen og Verdens Skove:

  • Bjergskov er et af Sønderjyllands botanisk set fineste overdrevsarealer. Hele det ca. 30 ha store overdrev er fredet og udpeget som en del af et større Natura 2000 område. Naturstyrelsen ejer 13,4 ha, mens resten ejes og drives af Forsvaret.
  • I Natura 2000 basisanalysen for 2016-21 for Bjergskov udpeges tilgroning med vedplanter på størstedelen af overdrevsarealerne som en trussel mod bevaringsmålsætningerne.
  • Overdrevet på Forsvarets og Naturstyrelsens areal er i flere år afgræsset i fællesskab med kreaturer gennem en forpagtningskontrakt med en lokal landmand.
  • I 2016 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Forsvaret, NST, Aabenraa kommune og Verdens Skove om forvaltning af området, hvor Verdens Skoves rolle blandt andet var at monitere udviklingen.
  • I foråret 2017 blev afgræsningen med kreaturer suppleret med heste leveret af Verdens Skove. Det var målet at afprøve, om det kunne lade sig gøre at gennemføre helårsgræsning. Det har siden vist sig, at hverken kreaturer eller heste har kunnet holde tilgroning med brombær nede.
  • Aabenraa Kommune har efter aftale med de samarbejdende parter udarbejdet en plan for rydning af tilgroning med brombær. Kommunen har vurderet på hvilke arealer, opvæksten af brombær var så voldsom, at det var nødvendigt med en maskinel rydning. På den baggrund er der gennemført en samlet rydning af tilgroning med brombær på seks ha på Forsvarets arealer og 0,3 ha på Naturstyrelsens arealer.
  • Beslutningen om at følge op på rydningen af brombærkrat på forsvarets arealer med også at afslå mindre brombærkrat på Naturstyrelsens del af arealet skete uden inddragelse af de andre samarbejdspartnere, og det skal Naturstyrelsen beklage.