Skovningsmaskine på arbejde i Bidstrup skovene

22-01-2019

Den kommende tid vil skovningsmaskiner være på arbejde i Bidstrup skovene. Der vil blive tyndet i bevoksninger og der vil blive ryddet arealer. Salg af træ er med til at finansiere driften af Naturstyrelsens arealer herunder tiltag til gavn for friluftslivet. De fældede træer sælges enten til eksport eller til danske savværker som bruger træet til møbler, gulve m.m.

Skovningsmaskine. Foto: Naturstyrelsen Midtsjælland

Bidstrup skovene er på ca. 1.000 ha. To tredjedele er udpeget i Naturpakken til at blive til skove, hvor naturbeskyttelsen bliver hovedformålet i form af urørt skov (1/3) og anden biodiversitetsskov (1/3). På den ene tredjedel af arealet skal skovdriften ophøre med udgangen af 2026 og overgå til urørt skov. Indtil da kan der forsat ske skovning og udtag af træ fra området. Dette er en del af finansieringen af den store indsats i Naturpakken. Hugsten tilrettelægges i denne del af skoven, så den benyttes til at skabe variation, lysninger og skovrande. Det vil være med til at understøtte biodiversiteten. På den del der er udpeget som anden biodiversitetsskov, vil der i fremtiden også være en skovdrift men med vidtgående hensyn til biodiversiteten.  

Hugsten i skoven vil også have fokus på at ændre træartssammensætningen i skoven, således at omfanget af bevoksninger med ikke-hjemmehørende træarter nedbringes. Der er færre insekter, svampe m.fl. knyttet til de træarter, der ikke hører hjemme i Nordeuropa. Konkret vil der være tale om rydninger af nåletræarterne nobilis, sitka og douglas, der alle er indført fra NV-Amerika. Formålet med rydningerne er derfor at skabe lysåbne områder med plads til naturlig indvandring af hjemmehørende træarter.

Læs mere om naturpakken her

På den resterende 1/3 af arealet forsætter den naturnære skovdrift med træproduktion, hvor vi tager hensyn til kendte naturværdier.

 

Kort med maskinskovning vinter 2019. Lyse områder angiver tyndinger og mørke rydninger.

 

Desværre vil skovningsarbejdet kunne forstyrre dine skovture i en periode. Vejene vil blive mudrede, stier spærret af træer og grene, og selv om maskinerne er imponerende, er det ikke sikkert, det var det, du havde satset på at opleve.
Mountainbike stien og ridestien vil blive lukket på nogle strækninger i perioder.

Når vi er færdige, vil vi retablere veje og større stier, så de igen bliver farbare og freden atter kan sænke sig.

Det er især skovning med maskine der vil ske i de kommende uger, men der vil også blive skovet med motorsav enkelte steder. Det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man bør overholde en sikkerhedsafstand på minimum 70 m fra den arbejdende maskine.

Når der skoves med motorsave skal samme sikkerhedsafstand respekteres. Træerne er ganske vist ikke 70 m høje, men de kan sagtens være 35 m høje. Når et træ er på vej til jorden kan grene knække eller komme i spænd og selv store grene kan falde langt fra træet.

På skovningsområder hvor oversigtsforholdene er ringe (meget opvækst på skovbunden) spærrer skovarbejderen områdets stier af med rød/hvide afspærringsbånd. Afspærringen skal naturligvis respekteres - husk at det er af hensyn til skovgæsternes sikkerhed at skovningsområdet er spærret af.

God tur i skoven