Søer i Vester Thorup, Madsbøl og Østerild plantager får bedre naturforhold

25-11-2019

Naturstyrelsen Thy har restaureret en række søer for at forbedre naturtilstanden for søernes dyre- og planteliv

Billede af en af søerne efter restaureringen

Naturstyrelsen Thy er nu næsten færdige med restaureringen af flere skovsøer i Vester Thorup, Madsbøl og Østerild plantager. Restaureringen sker for at skabe bedre levesteder for søernes padder, insekter, dyr - og planter. Alle søer er ældre, kunstig anlagte søer med stejle brinker, som følge af datidens manglende viden om især paddernes krav til levesteder.

Der er blevet fjernet tagrør, brinkerne er blevet udjævnet og en kunstig anlagt ø er blevet fjernet. Derudover er forbindelsen mellem to fine søer ved Ellidsbøl blevet forbedret. Dette vil på sigt resultere i et værdifuldt sumpkrat mellem de to søer.

Udjævningen af de kunstigt anlagte søers brinker er sket for at skabe lysåbne, lavvandede partier, som særligt vil gavne insekt- og paddearter i søerne. Den fredede og sjældne stor vandsalamander er observeret ved en af søerne, og den vil nyde godt af disse tiltag. Den har fået et større arealer med lavt vand med sandbund, hvor den kan jage vandinsekter, gemme sig og varme sig på, da stor vandsalamander er vekselvarm.

Restaureringsarbejdet er først sket her i det sene efterår, hvor den store vandsalamander er gået i vinterhi.

 

Kontakt

Nanna Søndergaard Pedersen

Naturmedarbejder