Årets fugletællinger på klithederne i Thy og Agger Tange viser ynglesucces for flere af områdets særlige fuglearter

13-09-2019

De nye observationer fra klithederne viser fortsat en god ynglesucces for både trane og tinksmed, samt fremgang for stor regnspove

Arkivbillede af en fouragerende tinksmed

De nye observationer fra klithederne viser fortsat en god ynglesucces for både trane og tinksmed. Derudover ser det ud til, at stor regnspove, der i 2017 havde været i tilbagegang på klithederne, ved denne optælling er i fremgang på to af klithederne og stabil på de resterende. Det samme mønster er gældende for Agger Tange, hvor ynglefuglene fortsat har gode ynglemuligheder og der er igen i år observeret en fin tilstedeværelse af en række ynglende fugle, heriblandt klyder og engryle.

Naturstyrelsen Thy overvåger udviklingen af ynglende fugle på klithederne og på øerne i og omkring Thy samt på Agger Tange hvert andet år. I år er der talt ynglende fugle på klithederne i Hanstholm Vildtreservat og ved Vangså, Ålvand, Stenbjerg og Lyngby samt på Agger Tange. Naturstyrelsen Thy overvåger fuglene for blandt andet at forbedre nuværende ynglelokaliteter, etablere nye attraktive ynglelokaliteter samt dokumentere effekten af den naturpleje, der foretages på klithederne. Desuden følges fuglene for at sikre, at der ikke sker tilbagegang som følge af forstyrrelser.

Kontakt

Nanna Søndergaard Pedersen

Naturmedarbejder