Gudenåen og Kilderne – en ådal i samspil med hede og overdrev

04-09-2019

Kilde- og moseområderne omkring Gudenåens udspring holdes lysåbne med ekstensiv græsning suppleret med en tilbagevendende rydning af unge pilebuske. I dette efterår vil der ske en manuel rydning af 2-5 årige pilebuske, på de dele af arealet der ikke må springe i skov og som i dag er leve- og voksested for arter, der er afhængige af meget lys. Det er arter som blank seglmos, næb-star, tranebær og orkidéer som maj-gøgeurt.

Spor fra de græssende kreaturer som her passerer Gudenåen for at græsse i området.

Området har tidligere, men gennem en periode, været omhyggeligt drænet og anvendt som landbrugsarealer med afgrøder og enge til afgræsning. Med en landskabsfredning i 1980’erne blev arealerne fredet og store dele overdraget til staten. I 1996 blev der lavet et naturgenopretningsprojekt med det formål at genslynge Gudenåen og hæve vandløbsbunden for at genoprettet åens tidligere forløb, så å og ådal igen kunne hænge sammen.

Det er ikke enkelt at genoprette et økosystem, som har været nedbrudt af forskellige menneskeskabte tiltag. Gudenåen og ådalen med kilder og moser er sandsynligvis stadig påvirket af tidligere tiders dræning, og samtidig har ådalen ”sat sig”, siden systemet var komplet med grundvandsfødte naturtyper som rigkær og hængesæk samt kildevæld.

Derfor arbejder Naturstyrelsen på flere tiltag, som vil kunne genskabe grundlaget for, at de naturlige processer kan virke, som de har gjort i årtusinder, og sådan at områdets karakteristiske plante- og dyreliv igen kan få optimale forhold. I takt med at arealerne igen bliver mere og mere naturlige, vil behovet for at gennemføre supplerende pleje, som eksempelvis rydning, falde.

Naturstyrelsen arbejder for at:

  • Forbedre hydrologien i området ved at undersøge muligheden for at stoppe grøfter der dræner.
  • Skabe større sammenhæng mellem arealerne ved inddragelse af flere arealer i en større forvaltningsenhed, som i dette tilfælde omfatter indhegningen.
  • Forbedre muligheden for, at de store planteædere kan komme rundt på arealerne.
  • Tilpasse og justere græsningsdriften, så der bliver mere afgræsning af de våde naturtyper og områdets varierende terræn og naturtyper.
  • Udvikle nye overdrev og heder ved rydning af tidligere plantage kombineret med intensiv gedegræsning af opvækst af træer og buske.
  • Opbløde grænser mellem skov og lysåben natur, så overgangszonen bliver mere naturlig med mulighed for at der er steder, hvor eksempelvis pilekrat kan blive gamle og der kommer flere levesteder for områdets insekter.

Kontakt

Trekantsområdet