Reetablerede næringsfattige fugtige klitlavninger ved Tordenvandsbakker skal give plads til flere levesteder for truede fugle, padder og planter

19-08-2020

Et nyt naturgenopretningstiltag skal få naturen ved Tordenvandsbakker i Stenbjerg Plantage til at fremstå som det gjorde inden det blev tilplantet med nåletræer for ca. 120 år siden

Den blottede sandfladen efter at førnelaget er fjernet

Et nyt naturgenopretningstiltag, i det tidligere brændte areal og nu ryddede område i Stenbjerg Plantage, skal reetablere den mosaik af klithede og næringsfattige fugtige klitlavninger, der karakteriserede området inden det blev tilplantet med nåletræer for ca. 120 år siden. Projektet omfatter et areal på 27 ha., hvor der vil blive retableret 12 næringsfattige fugtige klitlavninger til glæde for mange sjældne plante- og dyrearter som soldug, tinksmed, markfirben og stor vandsalamander. De nævnte arter lever alle i umiddelbar nærhed til det ryddede areal, og forventningen er at de med tiden vil indvandre.

De nye klitlavninger etableres med en gravemaskine, som har fjernet det øverste næringsrige førnelag i de naturlige klitlavninger. Der er i alt blevet fjernet 1.600 m3 materiale fra klitlavningerne. De blå cirkler på nedenstående kort viser de aktuelle klitlavninger.

Det kan lige nu godt se lidt voldsomt ud, men al erfaring viser at det i løbet af kort tid vil blive dækket af en artsrig vegetation, og dyrene vil indfinde sig på de nye levesteder.

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør