Sjældent halvgræs fundet på Lønborg Hede

20-08-2020

En sjælden starart er for nyligt blevet fundet i et rigkær på Naturstyrelsen Blåvandshuks arealer på Lønborg Hede ved Tarm. Rigkær er en naturtype som forekommer i moser og på enge, som har en konstant vandmættet jordbund og hvor grundvandet indeholder en vis mængde kalk. Loppestar (Carex pulicaris) betegnes af nogle som star-arternes ”rockstar” og er sjælden i Jylland og meget sjælden på øerne, hvorfor fundet er bemærkelsesværdigt.

Loppestar

Loppestar er, som så mange andre star-arter relativt undseelige, når de står uden blomster. Har du lyst til at lede efter og opleve loppestar ved selvsyn, er det derfor bedst at gå på jagt efter den i maj og juni måned, hvor den blomstrer og hvor de karakteristiske blomsterstande kan ses sammen med bladene. Halvgræsset har fået sit latinske navn pulicaris, fordi blomsterne er loppelignende. Loppestar kan forveksles med andre star-arter som f.eks. tvebo star og trindstænglet star.

Loppestaren blev fundet i forbindelse med gennemgang af § 3-arealerne på Lønborg Hede. Alle § 3 – beskyttede arealer gennemgås ca. hvert tiende år. § 3 er den paragraf i naturbeskyttelsesloven, som beskytter vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.