Oprensning af lobeliesøer i Ålvand

18-12-2020

Projektet med oprensning af de sjældne lobeliesøer på Ålvand klithede ved Nr. Vorupør skal til at begynde.

Figur 1. Oversigt over søer til oprensning med slanger der skal tømme søen for vand. Billede: Cornelia Maj Christensen.

Kampen mod naturlig tilførsel af næringsstoffer i lobeliesøerne på klitheden i Ålvand, har dannet grundlag for at oprense ca. 4 lobeliesøer. Lobeliesøer er lavvandede og næringsfattige søer, som sjældent forekommer i den danske natur. Oprensningen er derfor vigtig for at bevare lobeliesøerne, og for at tilgodese bl.a. den sjældne vandplante tvepibet lobelie, som søerne har sit navn efter.

Ålvand Klithede ligger i et Natura 2000-område og på udpegningsgrundlaget er bl.a. de sjældne søer lobeliesøer. Udfordringen med lobeliesøerne på Ålvand Klithede er, at de udsættes for høje koncentrationer af fosfor, som tilføres fra rastende gæs. Søerne eutrofieres således med gåselort og yderligere tilføres kvælstof fra luften. Resultatet er uklart vand og mudderdannelse, som forhindrer lobeliens fotosyntese fra bladrosetten på søbunden.

 

Der har tidligere været foretaget oprensning af en sø, hvoraf resultaterne var positive. Der var op mod 50 % mindre mudderdannelse og en ny registrering af en anden sjælden grundskudsplante, nemlig strandbo. Dette resultat danner grundlag for at forsætte oprensningen af flere søer i Ålvand.

 

Denne gang forsøges med en anden metode, der først tømmer søen for vand. Herefter skrabes søbunden fri for mudder, mudderet flyttes herefter op i en tank og føres videre væk fra heden via brandslanger. På den måde fjerner man alt mudderet rundt om lobelieplanterne og giver dem plads til sprede sig på ny ren sandbund og skaber mulighed for mere lys til bunden til planternes fotosyntese. Alt mudderet opsamles i nogle store geotubes, hvorfra alle nærringsstoffer koncentreres og fjernes.

 

Naturstyrelsen Thy har stået for de botaniske forundersøgelser af søen og har undersøgt mængden af mudderindhold og forekomsten af planter før forsøgets opstart. Tilsvarende undersøgelser skal ske efter oprensningen. Disse data skal belyse naturkvaliteten før og efter oprensningen af søen. En evaluering skal vise, om metoden kan anvendes i den fremadrettede naturpleje af lobeliesøer i Thy og andre steder i landet.

 

 

 Figur 2. monitering af mudderdybe og plantefrekomster i lobeliesø på Ålvand

 

 

 

 

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør