Vi fælder nåletræer i skovene

22-12-2020

I starten af det nye år begynder skovningssæsonen. Naturstyrelsen fælder derfor nåletræer i Vesterskoven, og skovningen vil foregå i de dele af skoven, som skal overgå til urørt skov.

Det er store og grove maskiner, der kommer i skoven så pas på!

Skovningen i Vesterskoven vil koncentrere sig om fjernelse af ikke hjemmehørende træarter i de dele af skoven, som skal overgå til urørt skov. Det drejer sig om nåletræer af arterne sitkagran, nobilisgran, kæmpegran og douglasgran.

På udvalgte arealer fælder vi alle træerne, mens der andre steder foretages en udtynding i bevoksningerne. Det sidste gør vi, hvis der er indblandede træarter, fx bøg, som gerne må stå tilbage, når skoven overgår til urørt skov.

Læs mere om urørt skov på Naturstyrelsens hjemmeside.

Når fældningen er afsluttet i Vesterskoven, rykker arbejdet videre til de øvrige skove omkring Silkeborg.

Respekter skiltningen og sikkerheden

De bevoksninger, hvor fældningsarbejdet aktuelt finder sted, vil med skiltning være markeret således ingen forvilder sig ind i et område, hvor maskiner er i færd med at fælde træer.  

Det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 meter fra en arbejdende maskine.

Maskinerne er store og tunge, og træerne de fælder ofte lange, så hold god afstand både til skovningsmaskinen, og den maskine der kører træet ud. Maskinførerne har travlt med at fælde de rigtige træer i den rigtige retning og kan derfor godt overse en nysgerrig skovgæst, som pludselig dukker op ved siden af maskinen. Derfor er det vigtigt at vise hensyn og overholde sikkerhedsafstanden – både for din egen og maskinførerens skyld.

Skovningen kan genere skovturen

Mens arbejdet står på i skoven, forsøger vi at friholde de mest brugte stier, men det kan være nødvendigt at omlægge sin rute for den daglige tur i skoven.

Dette gælder også MTB-spor. De berørte spor lukkes med afspærring og skiltning, de steder vi arbejder. I første omgang er det sporene ved Mindestenen på Gjessøvej. Det er vigtigt at afspærringen respekteres – husk det er af hensyn til din egen sikkerhed.

Det kan ikke undgås, at der kommer til at ligge grene på skovvejene, og nogle stier vil i korte perioder blive helt lukket for færdsel.

Nå vi er færdige med skovningen, vil vi sørge for, at der blive ryddet op og eventuelle skader på stien vil blive udbedret så hurtigt som muligt.