Træer i Svinkløv Klitplantage bliver gjort gamle før tid for at styrke biodiversiteten

15-12-2020

Udvalgte træer i den udpegede urørte skov Svinkløv, bliver i disse dage aktivt veteraniseret for at skabe flere levesteder for en lang række af dyr og svampe. Dette gøres bl.a. ved afbrænding og aktive redehuller, så hvis i oplever røg i plantagen og større huller i træerne er det derfor.

afbrænding af træ

 

Træer med brændte pletter, huller i træerne eller flækkede stammer. Dette syn kan møde den undrende skovgæst i Svinkløv i disse dage. På billedet ses afbrænding af et sitka træ, som er en ikke-hjemmehørende art, der ønskes reduceret til fordel for flere hjemmehørende arter. Ved at afbrænde træet kan det alligevel gøre gavn for de arter, der knyttet til brændt dødt ved.

 

Når man veteraniserer et træ, efterligner man de hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv i skoven i form af lynnedslag, sygdom og storm. Med afbrænding skaber vi naturlige nye levesteder for de arter af insekter, svampe, pattedyr og fugle der mangler dødt ved primært til føde, opholdssted og overvintring’.

 

’Dødt ved og veterantræer er en af de vigtigste forudsætninger for artsdiversiteten i skoven, og benyttes både som fødekilde, levested og skjul for vinterkulde og sommertørke af mange arter. Man vurderer, at gamle træer under forfald og dødt ved er habitat for over halvdelen af den samlede danske skovbiodiversitet. Mange insekter, svampe, flagermus, mus, fugle, padder, krybdyr, fugle og pattedyr er helt afhængige af dødt ved og gamle træer.
Siger biolog Cornelia Maj Christensen, Naturstyrelsen thy.

 

Det ligner umiddelbart hærværk på skovens træer, men faktisk er det helt med vilje.

Naturstyrelsen veteraniserer i denne tid mindst 3.500 udvalgte træer i udpegede urørte skove landet over for at styrke biodiversiteten.

Foruden veteranisering af træer vil Naturstyrelsen Thy udføre en række andre tiltag for biodiversiteten i Svinkløv. Det gælder bekæmpelse af invasive arter og plantning af træer og buske med blomster, som bestøves af bier, sommerfugle og andre insekter. Derudover vil der ske en såkaldt strukturhugst, hvor nåletræer fældes for at give plads og lys til hjemmehørende løvtræer som eg og bøg. Endelig vil der også ske en ændring i vandforholdene ved aktivt at lukke grøfter, så den naturlige hydrologi gendannes.

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Biolog