Naturpleje ved Gyttegård Plantage skal hjælpe den sjældne sommerfugl ensianblåfugl

19-02-2020

Naturstyrelsen Trekantsområdet har i efteråret 2019 lavet et naturplejetiltag for ensianblåfugl. Plejen har fundet sted ved Gyttegård Plantage, hvor der findes stikmyre og klokke-ensian, som begge er nødvendige for ensianblåfuglens fascinerende, men også sårbare livscyklus.

Ensianblåfuglen lægger sine æg på plantearten klokke-ensian. Efter udklækning spiser larven frø og væv af planten, hvorefter den falder ned til jorden for at lade sig adoptere af en stikmyrekoloni. Ensianblåfugl lever nemlig som en såkaldt social parasit, hvilket betyder at den udnytter en anden art til dens egen fordel, her stikmyren.
Larven udskiller dufte, som efterligner myrernes egne larver, og snyder derfor myren til at transportere larven med hjem til tuen. Her vil myrerne igennem efteråret og frem til foråret opfostre larven som en af deres egne. Ensianblåfuglens larve er endda i stand til at lave lyde, som signalerer til myrerne, at de skal fodre den, frem for deres egne larver. Efter et helt år i myrernes bo med fuld forplejning, er larven i starten af juni fuldvoksen. Nu forpupper den sig, og tre uger senere klækkes den og udvandrer fra tuen som en smuk sommerfugl. Herefter gentager livscyklussen sig.

Tiltaget i Gyttegård Plantage har været med henblik på at fremme planten klokke-ensian, som er truet af tilgroning med græsarten blåtop.
Før udførelsen har Naturstyrelsen Trekantsområdet i samarbejde med Billund Kommune moniteret arealet, hvilket har resulteret i flere mindre udpegede tiltagsområder, hvori vi beskytter de nuværende bestande af ensianblåfugl, klokke-ensian og stikmyre efter bedste evne.

Plejen er udført således, at der i udvalgte parceller er blevet blotlagt et til flere spiringsbede, hvori alt plantemateriale manuelt blev fjernet. I de udvalgte parceller er det hovedsageligt problemarten blåtop, som er blevet fjernet. Spiringsbedene med dets blotlagte jordlag skaber mulighed for spredning af klokke-ensian, og andre arter, som ellers er truet af konkurrencen mod blåtop.
Spiringsbedene vil i løbet af de kommende år blive moniteret, for at undersøge effekten af tiltaget.

Desuden vil Naturstyrelsen Trekantsområdet i nærmeste fremtid indføre græsning på arealet, for at skabe en større variation i urtevegetationen, samt at holde spredningen af blåtop nede. Det vil give en større biodiversitet i området og give klokke-ensianen bedre konkurrencemuligheder. Naturstyrelsen Trekantsområdet håber i fremtiden på, at man ved Gyttegård Plantage kan etablere en god biotop for ensianblåfugl, og forhåbentlig i fremtiden være med til at sprede ensianblåfugl og klokkeensianens udbredelse i Danmark.

Faktaboks

Status er, at Ensianblåfugl har taget plads på den danske rødliste, hvor den står anført som en sårbar art.

Ensianblåfugl er en såkaldt paraplyart, hvilket betyder at man ved pleje og beskyttelse af arten også fremmer og beskytter mange andre ønskede arter.