Skovning i Svanninge Bakker

31-01-2020

For at sikre og udbrede overdrevet i bakkerne fælder Naturstyrelsen træer i Svanninge Bakker

De fældede træer og græssende naturplejere i Svanninge Bakker, Lars Bøge 31-01-2020.

I Svanninge Bakker er der store naturværdier. Det åbne landskab udgør naturtypen overdrev som sikres ved græsning. Selvom om området afgræsses, sker der langsomt en tilgroning med træer og buske. Tilgroningen begrænses løbende ved rydninger af tjørn, gyvel, birk m.v.

Gennem tiden etablerer desuden store træer sig i bakkerne. Der er især tale om træarterne eg, bøg, og fyr, men også enkelte sitkagraner. Planen er at tynde i ege- og fyrretræerne og at fjerne sitkagranerne. Træerne vil blive fældet og oparbejdet til flis. Baggrunden er, at træerne siden sidste tynding igen er vokset sammen så overdrevsvegetationen forsvinder. Samtidig forbedres det åbne landskabelige udtryk med flotte udsigter, som Svanninge Bakker er kendt for.

Arbejdet planlægges gennemført dette forår og er påbegyndt.

Kontaktperson hos Naturstyrelsen Fyn, Søren Kirk Strandgård, 21490027, Obfuscated Email.