Beskyttelse af små levesteder mod tilgroning

07-07-2020

Der findes mange små arealer uden træer i Naturstyrelsens plantager. Her er der ofte et helt særligt dyre- og planteliv. Disse småbiotoper, som de kaldes, kan ikke passe sig selv, men kræver en eller anden form for pleje.

Vestlige del af Præstesø

For mange af arealerne er den største trussel, at arealerne gror til med nåletræer, der sår sig selv og trives vældig godt. Hvis ikke vi griber ind, vil disse biologisk interessante arealer gradvis forsvinde og blive til skov.

Steder, der rummer et særligt dyre- og planteliv, har derfor stor prioritet i Naturstyrelsens drift. Eksemplerne nedenfor er fra Ål Plantage:

Hængesækken i den vestlige ende af Præstesøen

Motorsave og vand er en skidt blanding; men hængesækken og dens nære omgivelser skal friskoves i ny og næ.

Gåsekær

Det er et mål at genskabe så meget af det oprindelige Gåsekær, som muligt. Vi er godt på vej, og besøgende i plantagen kan allerede glæde sig over et rigt fugleliv med arter som trane, isfugl, rødrygget tornskade samt en havørn i ny og næ.

Grund Sø

Naturstyrelsen har genskabt søen, men der er med års mellemrum behov for at fjerne de træer, der sår sig selv i søens omgivelser.

Kattemose Bæk

I dette nyrestaurerede lille vandløb var isfuglens bedste fiskeplads ved at gro helt til, så også her er de selvsåede træer blevet fjernet. Ved Præstesøen er der også opsat en stor fuglekasse til isfuglen.