Naturstyrelsen udbyder helårsgræsning på Kongskilde ved Tystrup Sø for at skabe bedre vilkår for hasselmusen

17-06-2020

Fra 2021 vil der være græssende dyr hele året rundt på Kongskilde. Det forberedes allerede nu med et udbud af græsningen til dyreholder.

For at forudsætningerne kan blive de bedste for området, udsender Naturstyrelsen udbuddet i rigtigt god tid, selvom området først overgår til helårsgræsning fra 2021. Derved kan de lokale naturplejere med deres dyrehold byde ind på opgaven allerede nu.

Naturstyrelsen har ikke selv dyr til at klare den naturplejemæssige opgave med afgræsning. Derfor indgås der et samarbejde med en dyreholder. Det forgår ved et offentlig udbud. Styrelsen stiller flere krav til de forskellige områder, fx er hasselmusen i fokus på Kongskilde, og derfor skal krat og blomsterne buske fremmes i området, eftersom det er fødekilde for en hasselmus. Det giver en masse gode levesteder for andre dyr og insekter, som også nyder godt af blomster og det mikoklima krat og buske giver. 

For at sikre, at naturen udvikler sig i retning af større biodiversitet, er der lavet en naturmålsplan for Kongskildeområdet. Planen har til formål at styre forpagtning og danner en fælles forståelse mellem dyreholder og Naturstyrelsen af det særlig naturområde. Planen er udgangspunkt for den afgræsning og pleje, der ske i området.

Naturmålsplanen er sat sammen for at understøtte, kortlægge og informere om de kendte forekomster af særlig arter, fortidsminder og drift historisk, som er vigtigt at tage stilling til, når man går fra tidligere agerjord hen mod en vildere natur.

I 2019 fik Naturstyrelsen finansiering til at forbedre levesteder for hasselmus på Kongskilde gennem Naturpakken for 2019. Her blev plantet krat-øer på de gamle åbne marker og lavet et stort hegn på 74 ha med skov, sø, krat og åbent land. Og fra 2021 vil der går kvæg hele året rundt til glæde for naturen.

Udbuddet kan læses her: https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2020/juni/helaarsgraesning-kongskilde/

 

Yderligere oplysninger
Kontakt skovfoged Ida Olsen Marquardtsen, Obfuscated Email, tlf.: 22 49 65 88