Høring af forslag til samarbejdsaftale om etablering af grundvandsbeskyttende fredskov ved Svendborg og tilhørende miljørapport

09-06-2020

Naturstyrelsen har sammen med Svendborg Kommune og Svendborg Vand A/S udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Svendborg.

Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område, hvorfra Skovmølleværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som også bidrager med optag af CO2.

Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivilligt.

Samarbejdsaftalen er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der som led i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen også udarbejdes en miljøvurdering af samarbejdsaftalens sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Forslag til samarbejdsaftale skal sammen med miljørapporten i høring i 8 uger.

Forslag til samarbejdsaftale og miljørapporten sendes hermed i høring i perioden 10. juni 2020 – 9. august 2020. Mandag den 29. juni kl. 17.00 – 19.00 afholdes et offentligt, digitalt møde om skovrejsningen ved Svendborg. Se invitationen her (kommer snart).

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

 

I Miljørapporten henvises flere steder til Naturstyrelsens Retningslinjer for statslig skovrejsning, som kan ses her.

Bemærkninger til forslag til samarbejdsaftale og høringsrapporten sendes senest den 9. august til Obfuscated Email med angivelse af teksten ”Høringssvar – miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Svendborg”.

På baggrund af miljørapporten og de indkomne høringssvar udarbejder Naturstyrelsen en sammenfattende redegørelse, som offentliggøres på denne hjemmeside efter høringsfristens udløb.