Rydning af rynket rose skaber nye levesteder for sjældne arter

25-06-2020

Sjældne arter har fået mere plads på Naturstyrelsens arealer efter den store indsats imod rynket rose 2017 til 2020

Stedmoderblomsterne har gode vilkår efter at der er blevet ryddet rynket rose på Agger Tange

Hvor der før stod rynket rose, vokser der nu bl.a. strandsnerle, skotsk lostilk, stedmoderblomster og ranunkel. Markfirbenet har fået mere bart sand til at søge føde og yngle på og ternerne på Agger Tange har fået nye ynglesteder, og harene har rigeligt med føde i de friske urter. Det er nogle af konsekvenserne af Naturstyrelsens indsats mod rynket rose, der flere steder har efterladt bare sandflader i klitterne, hvor der før stod tætte buskadser af rynket rose. Nu kan strandsnerlen og skotsk lostilk langsomt men sikkert sprede sig ud over det blottede sand.

Udbredelsen af strandsnerlen er fra 2017 til 2019 samlet vokset i areal med 15 %, fra 0,65 ha til 0,74 ha. Der er observeret én enkeltstående plante mere siden 2017. Det totale areal med skotsk lostilk fra 2017 til 2019 er øget fra 3,4 ha til 5,2 ha, altså en stigning på 53%. Dette skyldes, at flere små arealer eller enkeltstående planter er vokset sammen og har bredt sig. Kampen mod rosen har derfor medført en øget forekomst af planterne, og de bliver ikke påvirket negativt af behandlingerne – tværtimod. Årsagen til dette er, at der nu er en større åben sandflade til at etablere sig på. Under opmålingen i 2019 blev der flere steder observeret små nye planter af skotsk lostilk. Det forventes, at de nye skud etablerer sig og derved bidrager til, at arealerne øges i de næstkommende målinger. Dette kræver dog en vedvarende rydning af rynket rose.

Naturstyrelsen Thy har i de seneste tre år målt forekomsterne af strand-snerle og skotsk lostilk ved Hanstholm, Vangså, Stenbjerg og på Agger Tange. Det er gjort i forbindelse med en stor målrettet indsats for bekæmpelsen af Rynket Rose, så effekten af de forskellige bekæmpelsesmetoder kan vurderes i samspil med bestandene af strand-snerle og skotsk lostilk. Dette giver et indtryk af, hvordan de for Nordvestjylland karakteristiske, rødlistede og fredede arter klarer sig på de behandlede arealer.

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig overraskende hurtigt – både ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis man ikke gør noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter vil forsvinde. Bl.a. har vi et særligt ansvar for at passe på f.eks. markfirben og planterne strandsnerle og skotsk lostilk, der er listet som rødlistet, og sidstnævnte findes kun i Thy. Derfor arbejder vi fortsat på at reducere antallet af forekomster af rynket rose på Naturstyrelsens arealer.

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder