Forsøg med dyrkning af dunhammer

28-05-2020

På knap 6 hektar tidligere kartoffeljord i Store Vildmose gennemføres et forsøg med udplantning og såning af dunhammer, rørgræs og strandsvingel.

Formålet med forsøget er at blive klogere på dyrkning af afgrøder på våde tørvejorde.

På 6 ha i den sydlige del af Store Vildmose forsøges med dyrkning af dunhammer og rørgræs

Drænede tørvejorde bidrager i dag meget til udledning af klimagasser til atmosfæren. Ved at hæve vandstanden på disse arealer, mindskes udledningen af drivhusgasser. Da våde tørvejorde ikke er egnede til traditionelle afgrøder, afprøves i dette forsøg alternative afgrøder. 

Forsøget er en del af det EU-finansierede Interreg-projekt CANAPE, hvis formål er at kortlægge ideer og udviklingsmuligheder af arealerne i Store Vildmose. Dyrkning af afgrøder på våde lavbundsarealer kaldes paludikultur og kendskabet til denne dyrkningsform er sparsom. Målet med forsøget er derfor dels at demonstrere, hvordan der kan sås og høstes afgrøder på våde tørvejorde og dels at udbrede kendskabet til paludkultur. 

Godt 2.000 dunhammerplanter har forspiret i drivhus og udplantes manuelt med udstyr, der normalt bruges til udplantning af træer i skovbruget.

Udover forspirede planter, forsøges også med såning af dunhammerfrø. Ved siden af disse arealer sås på traditionel vis rørgræs og strandsvingel.

Herefter hæves vandstanden på alle arealerne og planterne får ro til at vokse indtil næste sommer, hvor de høstes. Undervejs i forsøget indsamles erfaringer og observationer om både udbytte af de høstede afgrøder og detaljer omkring forarbejdet med etablering af arealerne, udplantning og såning samt sikring af til- og fraførsel af vand. 

Aage V. Jensen Naturfond har stillet arealet til rådighed. Fonden ejer også Aaby Mose - højmosen, der ses på luftfotoet herover