Hørup Skov ved Slangerup vokser og tilplantes

14-05-2020

Flere nye arealer er nu erhvervet til skovrejsning i Hørup Skov. Jordfordelingskommissionen har 13. maj 2020 afsagt kendelse og dermed godkendt en jordfordeling ved Slangerup.

Naturstyrelsen har hermed fået yderligere 42 ha inden for afgrænsningen af Hørup Skov, hvor der skal ske skovrejsning.  I efteråret kom 20 ha til. Begge arealer ligger syd for Slangerup og kan ses på kortet. Derudover etableres en lille trampesti mellem skovrejsningsområdet og Jørlunde Bygade. Den samlede afgræsning af Hørup Skov er 430 ha.

 Det primære formål med Hørup Skov er sikring af rent grundvand. Men der ud over vil skoven også binde CO2, have et stort naturindhold og give mulighed for et rigt friluftsliv, som følge at sin beliggenhed tæt på Slangerup. Endelig vil skoven også bidrage til at nå det nationale mål om at øge Danmarks skovareal.

De nye arealer har indtil nu været dyrket som almindelig landbrugsjord. Frem over vil der ikke blive brugt gødning og pesticider. Arealerne vil blive tilplantet til skov med brede skovbryn, udlagt til lysåbne arealer, hvor husdyr kan græsse eller få lov at ligge til naturlig tilgroning. Der vil blive etableret vådområder, hvor det er muligt. Hørup Skov vil komme til at bestå af en mosaik af forskellige naturtyper og fremme et mangfoldigt dyre- og planteliv.

Her i foråret 2020 er tilplantet på nogle arealer erhvervet for et par år siden. Her er plantet skovtræsarter som bl.a. eg, bøg, lind, lærk, douglasgran og skovfyr. Derudover brede skovbryn med mere end 20 forskellige buske, som om få år vil blomstre en lang periode af foråret og sætte frugt til glæde for insekter, fugle og vores øjne. Det er vildæble, vilde arter af rose, røn, pil, tjørn, benved mm.. De nyplantede områder er Folkeskov etableret i et samarbejde med Growing Trees Network Foundation. Det sker med hjælp fra privatpersoner, fonde og virksomheder mfl. der donerer  træer og buske. Senere skal der på 6 ha plantes klimaskov, hvor arter afprøves i forhold til et fremtidigt varmere klima. Det er bl.a. valnød, ægte kastanje, fuglekirsebær, tarmvridrøn.mm.

Skovrejsningen sker i samarbejde mellem Hovedstadens Forsyningsselskab, Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen. Opkøbene finansieres af Hovedstadens Forsyningsselskab og Naturstyrelsen står for den fremtidige drift og pleje af arealerne.

Et skovbrugerråd tilknyttet Hørup Skov holder møde den 28. maj, og her vil de nye arealer blive præsenteret, og planlægningen for de nye arealer vil blive drøftet.

Læs mere om skovrejsning i Hørup Skov på Naturstyrelsens hjemmeside Her vil også blive lagt referat fra møde. https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoerup-skov-skovrejsning/

  Kort over Hørup Skovrejsningsområde

Naturstyrelsen har i forbindelse med jordfordeling ved Slangerup erhvervet yderligere arealer til Hørup skov. De nye arealer er markeret med lys grøn.