Naturstyrelsen Vadehavet udbyder forpagtninger og græsningsaftaler på naturarealer fra Tønder til Rømø og Ribe

24-11-2020

Naturstyrelsen Vadehavet har samlet en pakke af naturarealer til græsning eller høslæt. Arealerne spænder fra ferske enge og strandenge, til klæggrave og forland ved Vadehavet, og overdrev ved Tønder og fuglerige græsarealer i Tøndermarsken. Der er lavet Naturmål for arealerne, hvor formålet med naturplejen på de enkelte arealer og sammenhængen til den ønskede drift beskrives.

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder i alt 10 forpagtninger, hvoraf de 8 er med afgræsning og de sidste to med høslæt. Fire forpagtninger ligger i Gl. Frederikskog i Tøndermarsken på noget af Danmarks bedste græsningsjord, og et sted hvor fugleinteresser vægtes højt. Arealerne i Gl. Frederikskog er mellem 10 og 25 ha. Der udbydes tre arealer omkring Ribe. Det vedrører henholdsvis et engareal ned mod Tved Å øst for Ribe op mod den nye Bjerre skov (9 ha), et græsningsareal med både eng og nyligt omlagt landbrugsjord ved Sdr. Farup klæggrav syd for Kammerslusen (11 ha), og endeligt et areal til høslæt på forlandet ud mod Vadehavet ved Låningsvejen over til Mandø (5 ha).

I Soldaterskoven ved Tønder udbydes varierede overdrevsarealer til græsning, hvor interesser omkring floraen er i højsædet (27 ha), og der udbydes desuden en række lysåbne arealer til høslæt i området, herunder i det nye skovrejsningsområde ind mod Tønder (20 ha). På Rømø udbydes et helt nyt strandengsområde til afgræsning i den nordlige ende af Sønderstrand, på den sydlige del af øen (28 ha).

Der udbydes to græsningsaftaler. Syd for Vidåen, i Magisterkog syd, udbydes et engareal, hvor der er særlige fugleinteresser (14 ha). Derudover udbydes en græsningsaftale på et mindre græsningsareal omsluttet af skov og sø, og med præg af lyng og spredte træer i Hønning plantage nord for Arrild (5 ha).

Nærmere beskrivelse af udbuddet kan ses på dette link: LINK TIL UDBUD

Mads Østergaard Brun

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.