Miljøkonsekvensrapport om Søborg Sø i høring

11-11-2020

Genskabelse af Søborg Sø er nu så langt, at en større miljøkonsekvensrapport er sendt i offentligt høring frem til den 7. januar 2021.

Visualisering af Søborg Sø
Visualisering af søen vist fra vest mod byen Søborg. Søen er valgt med en vandspejlskote på 1,0 m. Billedet viser den maksimale udbredelse af rørskov såfremt der ikke græsses.

Her beskrives alle de forhold, der er relevante at belyse inden gennemførelsen af projektet. Det gælder fx etablering af diger, indløb og udløb fra søen, søens vandbalance og vandkvalitet, fugle, stier, naboejendomme mm. Miljøstyrelsen er myndighed på miljøkonsekvensvurderingen og Naturstyrelsen har som bygherre stået for udarbejdelsen af Miljøkonsekvensrapporten. Der afholdes et offentligt virtuelt møde torsdag den 26. november kl 19 – 20.30. Foreløbigt program for mødet kan ses på projektets hjemmeside, og her vil også være link til mødet. 

Miljøkonsekvensrapport og offentligt virtuelt møde