Forundersøgelse viser potentiale: Kvorning lavbundsprojekt realiseres som klima-lavbundsprojekt

28-04-2021

Tirsdag den 27. april 2021 blev de berørte lodsejere præsenteret for forundersøgelserne til Kvorning lavbundsprojektet i Nørreådalen ved Viborg.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at der er mulighed for at realisere et projekt på ca. 430 hektar i området som et klima-lavbundsprojekt. Dermed kan projektet rykke videre fra den indledende, undersøgende fase til realiseringsfasen.

Kvorning Klima-lavbundsprojekt forventes realiseret enten i løbet af efteråret 2022 eller i foråret 2023.

I projektet vil der ske en ændring af områdets afvanding ved at sløjfe eller hæve bunden i områdets mange grøfter og dræn. Derudover genslynges flere af de mindre vandløb og landbrugsdriften ekstensiveres. Det betyder at området bliver mere vådt og CO2 tilbageholdes i jorden.

Lavbundsprojekt ved Kvorning

Bidrager til reduktion af drivhusgasser

Projektet i Kvorning skal overordnet – sammen med andre kommende klima-lavbundsprojekter - være med til at reducere CO2 og understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Samtidig kan indsatsen understøtte andre hensyn, særligt i forhold til natur, miljø, klimatilpasning samt friluftslivets adgang til naturområderne.

FAKTA

Klima-lavbundsprojekter handler om at tage kulstofholdige landbrugsjorder ud af drift og hæve vandstanden på arealerne for at reducere landbrugets udledning af CO2 og andre klimagasser.

Mindre CO2 og bedre vandløbskvalitet

Det er beregnet at projektet i Kvorning vil bidrage til en samlet reduktion på 5.676 tons CO2-ækvivalenter/år. Hvilket vil sige 13,2 tons CO2-ækvivalenter/år/hektar.

Ekstensiveringen af projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med samlet kvælstofreduktion til Randers Fjord på 13 tons/år og forbedre vandløbskvaliteten i flere af de mindre vandløb.

Mere sammenhængende, varieret og dynamisk natur

Projektet er beliggende i Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Det vurderes i forundersøgelsen, at projektet ikke vil påvirke de værdifulde naturarealer negativt.

Tværtimod, så vil naturen i området bliver mere sammenhængende og ådalen vil blive genskabt mere varieret og dynamisk, fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud af drift.

Jordfordeling er nøglen til realisering

Kvorning klima-lavbundsprojekt realiseres ved at gennemføre en stor jordfordeling, hvor arealer samles i større enheder.

Når arealerne samles i større enheder, forbedres den fremtidige mulighed for at ådalen kan komme i en græsningsdrift til gavn for både flora og fauna. Samtidig får landmænd mulighed for at tage jord ud af drift til natur og miljøformål, for til gengæld at få god landbrugsjord som erstatning.

Jordfordelingen vil blive integreret med den igangsatte Multifunktionelle Jordfordeling i Nørreådalen. Hermed tilgodeses flere ønsker og behov i området som fx rekreative formål, indsatser der forbedrer biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og arrondering af landbrugsejendomme.

Lokal landsskabsstrategi sætter retning

I løbet af foråret 2021 arbejder Viborg kommune parallelt med at lave en lokal landsskabsstrategi for den del af Nørreådalen, som ligger i området syd for Ørum og omkring Øby og Kvorning.

Strategien skal beskrive, hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende har af interesser for udvikling i området.

I strategien skal der være visioner og mål. Det kan være for landbrug, natur, friluftsliv, kultur, lokal udvikling eller andet.

Den lokale landskabsstrategi bliver dermed et redskab for jordfordelingsplanlæggeren til, at jordfordelingerne i området understøtter arbejdet med at nå i mål med mange af de lokale ønsker for områdets udvikling.

Projektområde Kvorning klima-lavbundsprojekt

Projektområde - Klima-lavbundsprojekt Kvorning.

For mere information om projektet kontakt da projektleder Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen Himmerland på 93 56 41 00.

Læs mere om

Forundersøgelse af lavbundsprojekt i Nørreådalen ved Kvorning

Klima-lavbundsprojekt ved Kvorning i Nørreådalen