EU hjælper Naturstyrelsen med at genoprette levesteder for padder og insekter

27-04-2021

I Sønderjylland er gravemaskinerne blevet færdige med at rumstere. I det sidste år har de arbejdet målrettet på at genoprette levesteder og forbedre bestandene af padder, krybdyr og insekter i Natura-2000 områder i det sydlige Sverige, Danmark og Nordtyskland. Projektet hedder SemiAquaticLIFE og er delvist finansieret af EU, gennem EU’s LIFE Nature-program.

Figur 1: Eksempel på genorettet småsø med flade brinker og lysindfald.

I Det østlige Sønderjylland har fokus været at genskabe og forbedre levestederne for stor vandsalamander i områderne de gamle løvskove i Pamhule, Gråsten og Nørreskoven på Als. Her stoppes tidligere tiders afvandingen af skovmoser og lavninger, således at der igen opstår områder med frit vandspejl og varierende vandstand. Derudover er der skabt nye lavvandede småsøer på lysåbne lokaliteter for at sikre solrige og lune ynglesteder for stor vandsalamander. I forbindelse med anlægsarbejdet gravemaskinerne forsøgsvist blevet brugt til aktivt at skade skyggetræer i nærheden af vandhullerne, for på sigt at skabe råd og hulheder der er levesteder for svampe og insekter. I alt er der blevet genoprettet 50 vandhuller i de tre Natura-2000 områder.

I Frøslev Mose har indsatsen været fokuseret på at genoprette naturlig hydrologi for engene i randområdet omkring mosen. Indsatsen er målrettet arterne løgfrø og stor kærguldsmed der findes på den tyske side af grænsen. Her er der blevet genoprettet 25 lavninger og småsøer samtidigt med at det opgravne materiale er blevet brugt til at tilkaste 7 km grøfter. Dermed opnås der en direkte der en direkte levestedsforbedring ved genopretning af småsøer på engene og i mosen, samtidigt med at hydrologien generelt forbedres for hele naturområdet.
Projektet er lavet i samarbejde med den tyske organisation Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein, der forvalter den tyske del af det sammenhængende naturområde. Indsatsen er et godt eksempel på de muligheder der er for grænseoverskridende samarbejde og erfaringsudveksling i EU’s LIFE program.

Gravemaskinen igang i Frøslev Mose.Figur 2: Gravemaskinen i gang i Frøslev Mose

Nyt vandhul i Frøslev MoseFigur 3: Eksempel på skrab i Frøslev Mose

Faktaboks om SemiAquatic LIFE
SemiAquatic LIFE er et internationalt projekt, der sikrer bedre levesteder for padder og
insekter, som lever både i vand og på land. Projektet omfatter 18 Natura 2000 områder i Danmark,
11 områder i Skåne og 9 områder i Nordtyskland.
Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Amphi Consult og Københavns Kommune.

Link tilLIFE projekt:

Faktaboks

EU yder gennem LIFE projekter støtte til at gennemføre indsatser for bedre natur, miljø og klima, herunder sikring af natur og levesteder for arter i Natura 2000 områderne. Natura 2000 er et netværk af værdifulde naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte en række sjældne og truede naturtyper, vilde fugle, plante- og dyrearter.

Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik.
EU medfinansierer typisk projekterne med 60% af den samlede projektsum, og ansøger bidrager selv med de ca. 40 %.

En nyudgivet rapport fra EU konkluderer at det nytter noget, når der arbejdes målrettet efter at forbedre levesteder for naturtyper og arter. Gennem de sidste 30 år, hvor LIFE programmet har eksisteret er nye levesteder for både terrestiske og marine naturtyper kortlagt, så de kan beskyttes og der kan tages hensyn til dem. Tusindvis af hektarer er opkøbt for at udvide og sammenbinde levesteder for sjældne arter og restaurere økosystemer, så de kan fungere igen som levesteder og understøttet udvikling af mere bæredygtige skovbrug, fiskeri og landbrug. Indsatserne er lavet på tværs af landegrænser og med en tilgang baseret på videndeling og inddragelse af lokalsamfund, interesseorganisationer og politikere. Læs mere om effekterne af de sidste 30 års LIFE program, hvor Danmarks projekter også har spillet en stor rolle.

Rune Juelsborg Karsten

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Sønderjylland