Klima-projekt i Illerup Ådal skal sikre fortidsminder og fremtidsdrømme

06-04-2021

Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune er gået sammen om et klima-lavbundsprojekt, som skal afdække mulighederne for at binde CO2 i jorden i den historiske ådal. Metoden går kort fortalt ud på at hæve vandstanden på landbrugsjorden i området. Det betyder, at der samtidig skabes en mere varieret natur og større biodiversitet. Og at de arkæologiske genstande, som formentlig stadig ligger begravet i tørven bevares bedre for eftertiden.

Når vandstanden hæves og tørvejorden holder på vandet som en svamp, vil der dannes en mosaik af mere eller mindre våde områder. Det betyder, at der bindes CO2, arkæologiske værdier i tørven beskyttes og der udvikles spændende ny natur

Byrådet i Skanderborg Kommune har givet grønt lys til et utraditionelt samarbejde med Naturstyrelsen. Det omfatter en forundersøgelse til et projekt, som på sigt kan medvirke til at nå det nationale mål om 70 procents reduktion af CO2-udledning i 2030.

Det primære formål med projektet er at sænke udledningen af CO2. Det sker ved at hæve vandstanden i området, hvorved der skabes et spændende rekreativt område samtidig med, at de fortidsminder, der endnu ligger gemt i jorden beskyttes.

- Projektet er meget spændende, først og fremmest fordi det på sigt kan blive et nyt middel til at sænke CO2-udledningen. Men selvfølgelig også fordi det har nogle positive sideeffekter i forhold til naturen. Ved at hæve vandstanden i Ådalen kan der skabes et spændende naturområde, som kan bruges til vandreture og lignende. At vi så oveni sikrer de historiske værdier, som endnu ligger i jorden derude, gør bare projektet endnu mere fascinerende, siger borgmester Frands Fischer.

Metoden er enkel og går ud på at tage tørveholdige landbrugsarealer, såkaldt lavbund, ud af drift og i stedet hæve vandstanden, så jordbunden bliver mættet af vand. Så længe markerne i lavbundsområdet dyrkes, nedbrydes tørv i jorden og dermed frigøres CO2 til luften. Når jorden bliver mættet af vand, tilføres jorden mindre ilt, og nedbrydningen af både tørv og arkæologiske genstande bremses. Hermed reduceres udledningen af CO2, og de arkæologiske værdier bevares.

Fra marker til sammenhængende natur

Når vandstanden hæves i dalen og Illerup Å, som løber gennem området, skabes der et stort sammenhængende naturområde med våde enge. Det skaber unikke levesteder til gavn for både planter og dyr og en mangfoldig naturoplevelse for de mennesker, som kommer til at bruge området i ådalen.

- Illerup Ådal er et helt særligt sted, der rummer potentiale for at holde på CO2 og mulighed for at skabe et stort sammenhængende naturområde. Vi er spændte på, hvad forundersøgelserne vil vise os, og hvilke muligheder der kommer frem. Blandt andet er projektet helt afhængig af, at de lodsejere, som er i området, er interesserede i at være med. Derfor inviterer vi som det allerførste dem til dialog om forundersøgelsen, siger Søren Hald, skovrider hos Naturstyrelsen.

Forundersøgelserne til projektet skal i første omgang skaffe viden om de tekniske, biologiske og ejendomsmæssige forhold.

Læs mere på projektets hjemmeside

Undersøgelsen bliver lavet i tæt samarbejde med Museum Skanderborg. Naturstyrelsen er projektejer og finansierer arbejdet. Skanderborg Kommune har repræsentanter med i følgegruppen for projektet og bidrager også med fagspecialiseret viden.

 

Fakta om klima-lavbundsprojekter

  • Klima-lavbundsprojekter handler om at tage kulstofholdige landbrugsjorder ud af drift og hæve vandstanden på arealerne for at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser
  • Klimaeffekten opstår, når dræning og jordbearbejdning ophører på de tørveholdige lavbundsjorder. Når vandstanden hæves, og der ikke længere sker nogen dyrkning, tilføres jorden mindre ilt, og nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker langsommere eller ophører helt
  • Projekterne skal ud over CO2-reduktion også understøtte natur-, vandmiljø- og øvrige klimaformål
  • Med muligheden for at understøtte andre hensyn kan der skabes mere helhedsorienterede projekter

 

Kontaktinformation

Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune mobil 2230 6555

Chef for Plan, Teknik og Miljø Jonas Kroustrup, mobil 4012 3043

Skovrider Søren Hald, Naturstyrelsen, Obfuscated Email, mobil 2288 9990