Flere klyder på Enehøje og færre terner på Rødsand

13-01-2021

Klyderne har det godt på øen Enehøje, og ternerne flytter rundt på de små holme og øer. Færre yngler på Rødsand ved Gedser. Desuden er der ynglesucces i alle 6 redekasser til stor skallesluger på Ulvshale. Det viser resultatet af overvågning af ynglefugle på Naturstyrelsen kystlokaliteter i Smålandsfarvandet i 2020.

Havterne

(Havterne, fotograf Klaus Bek Nielsen)

Naturstyrelsen Storstrøm og Dansk Ornitologisk Forening Storstrøm har et godt samarbejde på mange fronter. Bl.a. laver ornitologerne årlige optællinger af ynglefuglene langs statens kystarealer i det sydøstlige Danmark. Optællingerne er værdifulde for Naturstyrelsen, fordi de hjælper med til at målrette og forbedre forvaltningen af de vigtige fuglelokaliteter, hvor mange af vores mest truede kystfugle yngler.

Blandt kystlokaliteterne er der en del sandrevler og småholme, der ligger i naturtilstand. Det gælder Rødsand vest for Gedser og små holme i bl.a. Stege Bugt og Nakskov Fjord. Her følger ornitologerne de årlige udsving i ynglekolonierne af bl.a. skarv samt antallet af ynglende gæs, svaner, måger, terner og vadefugle. Nogle af arterne, fx de truede ternearter dværgterne, havterne og splitterne, flytter meget rundt mellem yngleområderne. I 2020 har ternekolonierne på Rødsand været mindre end normalt med under 25 par, men ternerne har til gengæld ynglet på småholme syd for Lolland.

Staten forvalter også strandenge ved hjælp af græssende kreaturer og andre dyr, som fx dåvildt på Enehøje i Nakskov Fjord. Fra Enehøje rapporterer ornitologerne om stor fremgang for den truede vadefugl klyde med op til 20 ynglepar, hvilket er mere end noget tidligere år i perioden fra 1996. Dette skyldes naturplejen og ikke mindst, at det de senere år er lykkedes at holde øen fri for ræve.

I samarbejdet mellem ornitologer og Naturstyrelsen indgår også opsætning og tilsyn med redekasser for den sjældne andefugl stor skallesluger på nogle af statens arealer. På Ulvshale var der i 2020 100 % ynglesucces i 6 kasser, mens skalleslugerne i Busene Have på Østmøn var begyndt at yngle for første gang.

Naturstyrelsen har i 2020 justeret plejen på Majbølle Nor på Lolland og opsat rævesikkert hegn på den yderste spids af Albuen i Nakskov Fjord i forsøget på at gøre områderne endnu mere attraktive for kystfuglene.

 

Stor skallesluger med unger

Stor skallesluger (Foto: Benny Steinmeyer)

Klyder på Enehøje

Klyder på Enehøje (Foto: Klaus Bek Nielsen)

 

Torben Hviid

Biolog