Træfældning og boardwalk Gammel Hald

06-01-2021

Som led i projekt ”De fem Halder” fældes der i den kommende tid en del træer på voldstedet Gammel Hald nær Niels Bugges Kro.

En væsentlig del af projekt ”De fem Halder” drejer sig om synliggørelse og formidling af historien i området, og sammenhængen mellem historien og landskabet.

Samtidig skal fortidsminderne sikres bedst muligt. Herunder også voldstedet Gammel Hald, som er et stort anlagt borgbyggeri, som formentlig kan dateres til 1200-tallet.

 Træer på Gammel Hald.

De fleste af træerne på Gammel Hald skal fjernes af hensyn til fortidsmindet.

 

Man fjerner så vidt muligt træer fra fortidsminder for at undgå skader fra rødderne og fra stormfald.

Det er væsentlig grund til, at der fjernes træer på Gammel Hald.

Samtidig er hensigten at formidle det stort anlagte borganlæg, der er placeret her. Det er vanskeligt, når hele området er sløret af træer.

Den nylige genskabelse af voldgraven mellem selve borgbanken og den ydre vold tjener også til at formidle, at her har været en borg.

 Markering af voldgrav ved Gammel Hald

En mindre voldgrav er etableret for at styrke indtrykket af voldanlægget.

Bortset fra de to skovfyr mod vest er ingen af træerne på voldstedet over 70 år gamle.

Området er omhyggeligt undersøgt for rastende og overvintrende flagermus, uden at der er fundet tegn herpå.

Tre store, bredkronede ege mod nordøst og en større gruppe træer mod sydøst bevares, som et kompromis mellem naturinteresser og kulturarvsbeskyttelsen.

 

Nord for Gammel Hald er der fuld gang i konstruktionen af den boardwalk, som skal føre fra parkeringspladsen ved Niels Bugges Kro, forbi Gammel Hald og videre til parken ved Hald, med to adgangsbroer til voldstedet omtrent hvor de nuværende gangbroer er placeret.

Ny boardwalk skal lede besøgende sikkert gennem området.

Den nye boardwalk skal lede besøgende sikkert gennem det fugtige område.

Formålet med boardwalken er flersidigt: den skal sikre øget tilgængelighed i området, den skal bidrage til formidlingen af fortidsmindet og den skal bidrage til at skåne både fortidsmindet og vegetationen i området for slid.

Den nuværende sti er en del steder mudret og svært passabel, og der sker i dag omfattende slid på både vegetation og fortidsmindet.

Se projektets hjemmeside.