Oksbøl Skov - Skovens udvikling og årets skovvandring 2021

01-07-2021

Tilbage i 2016 indgik Sønderborg Kommune, vandsammenarbejdet i Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen et sammenarbejde omkring et nyt skovrejsning område på Nordals.

Området er beliggende mellem de to landsbyer Oksbøl og Havnbjerg og skal bidrage til sikring af en af Nordals vigtigste vandindvindingsområde.

Oksbøl Skov breder sig over et areal på ca. 130 hektar. 30 ha er udlagt som åbne græsarealer og vådområder. Arealet er blevet tilplantet i 2018. Der er gode vækstbetingelser på den lerholdige jord og allerede nu kan man ane de første konjekturer til hvordan skoven bliver fremover. Der er primært plantet løvskov, 26 forskellige træ- og buskarter, som skal bidrage til en flersidige oplevelse i skoven, hvor det f.eks. bliver muligt at plukke bær, æbler/pærer og finde spisekastanjer. Derudover skal de forskellige arter fremme biodiversiteten i Oksbøl Skov med forskellige tilknyttede dyrearter.

Dette års skovvandring i juni 2021 i Oksbøl Skov var godt besøgt, hvor ca. 160 personer deltog. Skovvandringen afholdes hvert år den 2. torsdag i juni måned, hvor alle er velkommen til at deltage. I år var udgangspunktet de nyetablerede hegninger og græsningsarealer samt en gennemgang af gennemførte hydrologi projekter.

 Oksbøl Skov - Inge Gillesberg byder velkommen

Et af hydrologi projekterne er f.eks. arbejdet med Brokbæk, som tidligere har været rørlagt, men nu er frilagt på Naturstyrelsens arealer. Vandstanden er endnu ikke så højt at vandet løber i bækken, men bækkens kommende forløb kan allerede nu fornemmes. Bækken vil på sigt krydse en af skovens grusveje og det overvejes, om der kan laves et vadested med store og mindre sten.

I foråret 2021 er enkelte skovhegns forløb ændret for at gøre plads til ca. 10 indhegninger fordelt i skoven til kommende græsninger. Det forventes, at der fra foråret 2022 vil være græssende dyr på arealerne. Flere indhegningerne vil blive forpagtet ud sammen, således den samme forpagter har mulighed for at flytte sine dyr rundt fra indhegning til indhegning. Formålet med afgræsningerne er at holde arealerne lysåbent, således dyre- og plantelivet som er tilknyttet lysåbne arealer kan fremmes i Oksbøl Skov. Derudover ønsker Naturstyrelsen at nærringsstofferne på de tidligere landbrugsarealer skal reduceres, for at fremme de arter som er mere sjældne og som ikke tåler et højt indhold af nærringsstoffer. Derudover vil afgræsningen være med til at sikre at de åbne arealer i skoven og at de ny etablerede søer og vådområder holdes fri for træopvækst.

Der er rundt i skoven etableret flere mindre søer og vådområder og det ses allerede nu, hvor hurtig dyrelivet har taget de nye arealer til sig. Der er rapporter om større bestande af løvfrøer og der kan opleves et rigt fuglelive f.eks. er der et ynglende skeandepar og flere toppet lappedykkere er blevet set. Derudover har flere forskellige arter af flagermus også fundet deres vej til Oksbøl Skov, hvor flagermusene finder føde over de nyetableret vandhuller og langs skovbevoksninger samt levende hegn. Der er dermed rig mulighed for flagermusene for at finde føde i den nye skov.

 

Der vil i løbet sommeren blive opstillet 2-3 bænke i skoven, grundet stor efterspørgsel. Endvidere vil der nord for Brokbæk og Havnbjergvej, ved den etableret større sø, på sigt etableres et rekreativ område med borde/bænke og hvor der vil være mulighed for at gå på opdagelse i søen og fange haletudser og spændende insekter tilknyttet livet i vandet. Derudover vil der ikke blive etableret de store rekreative tiltag i Oksbøl Skov foreløbigt. Både Naturstyrelsen og Sønderborg Kommune vil gerne give skoven tid til at forme

sig inden, der tages de endelige beslutninger. Derved sikres, at borde/bænke bliver sat de rette steder ift. udsigtspunkter og efter hvor skovgæsterne bevæger i skoven.

Sønderborg Kommune har oprettet en web app, som giver rig mulighed for at kan gå på opdagelse digitalt. Her er der beskrivelser af området, ideer til vandreture, luftfotos og m.m. Applikation kan tilgås via dette link: Oksbøl Skov - web app

Oksbøl Skov 

Skovvandring bød også på indlæg fra Oksbøl Skovs frugtlaug, som varetager beskæringer af de forskellige frugttræer, især på arealerne syd for p-pladsen ved Havnbjergvej og information omkring Naturpark Nordals, hvor der er indvielse d. 4. september 2021.

 

Mere kan information kan hentes her: