Lavbundsprojekt i Ringfenner - Forundersøgelse

06-05-2021

Med baggrund i et forarbejde udført for Interreg-projektet CANAPE, har Naturstyrelsen indsendt en ansøgning til realisering af et lavbundsprojekt i Ringfenner i Store Vildmose. Gives der tilsagn til realisering vil projektet blive gennemført i 2022.

foto af COWI A/S

Interreg-projektet CANAPE har gennem de seneste år kortlagt potentielle naturgenopretnings- og klimaprojekter i Store Vildmose. Undervejs har oplæg til projektideer været diskuteret i et rådgivende udvalg nedsat af CANAPE-projektet. Det rådgivende udvalg består af repræsentanter for lodsejere og NGO'er med tilknytning til Store Vildmose. COWI har stået for udarbejdelsen af en række rapporter, der har været diskuteret i udvalget.

I COWIs arbejde er der peget på Ringfenner som et potentielt projektområde under lavbundsordningen på grund af områdets evne til at tilbageholde CO2 ved hævning af vandstanden. Projektareal er på 345 ha. Den forventede drivhusgasreduktion vurderes at være på 7.780 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 22,5 ton CO2-ækvivalent/ha/år.

I 2020 har COWI indsamlet en række supplerende data og udformet en teknisk forundersøgelse af projekområdet, som nu danner grundlaget for ansøgningen om realisering.

Du kan læse mere om lavbundsprojektet og følge fremdriften i projektet her