Jeksen Bæk slippes løs

26-05-2021

Naturstyrelsen fjerner opstemningen ved Kollens Mølle, som slipper Jeksen Bæk løs og genskaber fri passage for alle vandløbets fisk og smådyr for første gang siden middelalderen.

Den gamle opstemning og fisketrappe ved Kollens Mølle fjernes, så Jeksen bæk igen får frit løb.

Efter en mangeårig indsats er Naturstyrelsen endelig klar til at fjerne spærringen ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk i Skanderborg Kommune. Startskuddet for naturprojektet ved Kollens Mølle indledes torsdag den 27. maj med fjernelsen af de første stem i spærringen ved Kollens Mølle tomten.

-          Som indledning til en langsom afvanding af møllesøen, og genopretning af vandløbet, har vi nu fået grønt lys til at fjerne de første stem i spærringen ved Kollens Mølle. Fjernelsen af spærringen har været flere år undervejs, så det er en god nyhed for vandløbet - og den omgivende kildevældsnatur i den fredede ådal, siger projektleder Anne Gro Thomsen fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Fra gammel opstemning til vandløb i fri bevægelse

Vandmøllens- og spærredæmningens historie menes at gå tilbage til midten af 1100-tallet, hvor den efter sigende ejedes af munkene ved Øm Kloster. Ved opstemningen blev der dannet en mølledam med et fald på cirka tre meter, som har leveret vandkraft til maling af mel på møllen.

Opstemningen har dog gjort livet svært for vandrende fisk og vandløbsdyr, idet den har skabt en barriere, så dyrene i vandløbet ikke kan vandre frit. Det har haft en negativ effekt på fiskebestanden af fx ørreder, som har manglet uhindret adgang til den øverste del af vandløbets gydebanker og opvækstområder.

-          Vandløbsrestaureringen vil på sigt forbedre Jeksen Bæks værdi som levested for et alsidigt dyre- og planteliv. Den gamle spærring, og den utidssvarende fisketrappe, har medført en manglende sammenhæng i vandløbet, som vi nu får rettet op på. Naturen i Jeksendalen er karakteriseret af unikke kildevæld, som har en høj naturværdi, og som sikrer en jævn vandføring i Jeksen Bæk, der er et højt målsat vandløb, forklarer Anne Gro Thomsen fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Klar til flere slyng

Når anlægsarbejdet går i gang, vil den gamle opstemning - og fisketrappe - etapevis fjernes og vandløbet vil blive genslynget gennem den gamle møllesø, for at udligne det markante fald. I anlægsfasen efter sommerferien skal man færdes forsigtigt og passe på i trafikken, da der vil være mandskab og maskiner i området.

Selvom noget af arbejdet bliver udført med store maskiner, vil der blive gået forsigtigt til værks, så der bliver taget hensyn til områdets iboende naturværdier og karakteristiske kulturhistorie. Når området er reetableret, og naturen har fundet sin plads i den nye ådal, vil områdets mange besøgende stadig kunne se resterne af den gamle møllebygning og den flotte stenbro, der vidner om områdets lange og rige kulturhistorie.

Læs mere på projektets hjemmeside

Kontaktoplysninger

Projektleder, Anne Gro Thomsen, mail: Obfuscated Email, tlf: 22 88 99 42