Søborg Sø: Naturstyrelsen har indgået aftale om detailprojektering

18-11-2021

Rådgivningsfirmaet WSP Danmark A/S skal stå for de detaljerede beregninger i forbindelse med naturgenopretningen af Søborg Sø.

Naturstyrelsen har netop indgå aftale med rådgivningsfirmaet WSP Danmark A/S (tidligere Orbicon A/S) om detailprojektering af naturgenopretningsprojektet.

Opgaven omfatter alt fra beregninger af diger, etablering af udløb, tilkastning af grøfter, sikring af veje og etablering af stier. Rådgiver skal også se på foranstaltninger for sikre ejendomme, hvor vand kan påvirke bygninger, nedsivningsanlæg mv. Det skal ske med inddragelse af de nyeste data fra en række grundvandsboringer, der har været opsat det sidste år i området.

Projekt ”Genopretning af Søborg Sø” har allerede tidligere på året opnået tilladelse efter Miljøvurderingsloven fra Miljøstyrelsen efter en gennemført miljøkonsekvensproces. Det er en meget grundig vurdering, hvor alle væsentlig forhold er belyst.

Næste skridt
Når detaljerne for anlæg ved genopretningen er kendt, skal der indhentes en række yderligere tilladelser efter Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven, mv. Det er især Gribskov Kommune, der er myndighed på disse, og der har løbende været en dialog med kommunen omkring projektet.

Til sidst skal anlægstiltagene udbydes til entreprenører, og først derefter skal gravearbejder, mm. i gang. Vi forventer, at der bliver flere entreprenører involveret i arbejdet – og gerne lokale, så projektet forankres bedst muligt i området.

”Vi regner stadig med, at vores oprindelige tidsplan kan holde, så der i efteråret 2023 kan lukkes vand på søen, og det store naturgenopretningsprojekt Søborg Sø kan indvies” siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen og fortsætter:

”Det er dejligt at alle arealer og aftaler med lodsejere er plads, og der er høje forventninger til det store naturområde med sø og engarealer. Det gælder ikke mindst fra lokalbefolkningen og fra de grønne organisationer”.

Naturstyrelsen tænker også i rekreative friluftsmuligheder inden for området, og der planlægges med et stiforløb rundt om søen både for gående, cyklende og ridende.

Læs mere på projektsiden

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.